• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Wyja&#34...

Nawigacja

Wyjaśnienie pojęcia podaż oraz charakterystyka jego determinatorwWyjaśnienie pojęcia podaż oraz charakterystyka jego determinatorw
Podaż (ang. supply) to ilość dbr, oferowana na rynku przez producentw przy określonej cenie. Zależność między ceną a podażą przedstawia krzywa podaży. Skorelowana pozytywnie z ceną (P)Podaż to moce wytwrcze: technika, technologia, rozmiar zakładu = zapotrzebowanie + koszty czas cena. Jest to cecha pozytywna ceny.Prawo podaży – wielkość podaży zmienia się w ty, samym kierunku co zmiany ceny. Prawem podaży nazywamy obiektywną zależność przyczynowo-skutkową oraz funkcyjną zachodzącą pomiędzy ceną i podażą o charakterze dodatnim, co oznacza, że w przeważającej liczbie przypadkw wzrost ceny powoduje wzrost podaży i spadek ceny powoduje spadek podaży.

Zmiana popytu/podaży –

są to wszelkie przesunięcia podaży od strony graficznej (zmiana położenia funkcji). zmiana wielkości popytu/podaży – zmiana punktu rwnowagi ktry zajmowany jest na funkcji.Czynniki kształtujące wielkość podaży

• wielkość produkcji

• cena danego dobra, czyli ilość pieniędzy jaką producent otrzymuje ze sprzedaży każdej jednostki tego dobra

• ceny czynnikw produkcji, czyli płace, opłaty za energię, czynsz, ceny urządzeń i surowcw, procenty od zaciągniętych kredytw – czyli poziom kosztw produkcji

• technologia, czyli postęp techniczny

• ceny dbr substytucyjnych (zamiennikw) i komplementarnych (uzupełniających)

• liczba producentw na danym rynku

• cele przedsiębiorstwa

• oczekiwania dotyczące zmian cen

• eksport oraz import

• wielkość rezerw

• czynniki przypadkowe, np. pogoda

• czas, jakim dysponują producenci

• interwencyjna polityka państwa, dotacje, subwencje, warunki prawne

• elastyczność podaży

(rys w zalaczniku)

RYS1)PRAWO PODAŻY WG. PODMIOTW FUNKCJONUJĄCYCH NA RYNKU

Krzywa podaży - jedna z podstawowych krzywych, używanych w mikroekonomii, pokazująca dla danego dobra ile jego jednostek są skłonni wyprodukować producenci przy danej cenie.

Krzywą podaży wykreślamy w następujący sposb:

(rys w zalaczniku)

rys2)Chociaż to podaż na dany produkt zależy od jego ceny, tradycyjnie cenę produktu zaznaczamy na osi pionowej, natomiast ilość produktu na osi poziomej. W punkcie A cena produktu wynosi PA a ilość oferowanego produktu QA. Jeśli cena jest niższa (tak jak w punkcie B), zazwyczaj producenci chcą dostarczyć na rynek mniej jednostek produktu.

Dla uproszczenia rysunku krzywa podaży jest tutaj prostą, chociaż w rzeczywistości może mieć dowolny przebieg (ale spełniający warunek, że podaż jest funkcją ceny).Na ogł krzywa ta jest rosnąca.

Krzywą podaży zestawia się zazwyczaj z krzywą popytu i razem stanowią podstawowy instrument opisujący dynamikę produktu przy zmianie jego ceny. Punkt przecięcia z krzywą popytu wyznacza punkt rwnowagi cenowej danego produktu.

Krzywa podaży przesuwa się w przypadku zmian środowiska, ktre zwiększają lub zmniejszają podaż danego artykułu, np.:

• postęp techniczny

• zmiany cen surowcw

• nałożenie przez państwo podatku

• wzrost kosztw produkcji

• niekorzystne zmiany cen innych towarw. niekorzystne warunki atmosferyczne

• niekorzystne zmiany w polityce państwa (np. wyższe opodatkowanie, cofnięcie subsydiw)Należy odrżnić przesuwanie się krzywej podaży od wędrwki wzdłuż tej krzywej, ktra spowodowana jest na ogł drobnymi fluktuacjami cen, lub przesunięciem się krzywej popytu. O wzroście lub spadku podaży mwimy wwczas, gdy następuje zmiana położenia krzywej podaży względem układu wspłrzędnych (analogicznie jak w przypadku wzrostu / spadku popytu). Wzrost lub spadek podaży jest spowodowany czynnikami innymi niż zmiana ceny danego dobra: np. zmianą cen innych dbr czy wielkości kosztw produkcji.

(rys w zalaczniku)

rys3)Wpływ ceny oraz innych czynnikw na wzrost podaży (krzywa podaży).

KURCZENIE SIĘ I ROZSZERZANIE PODAŻY

Wielkość podaży danego dobra zmienia się przede wszystkim na skutek zmiany ceny. Możliwe są tu dwa przypadki:

• kurczenie się podaży (efekt spadku ceny)

• rozszerzanie się podaży (efekt wzrostu ceny)

rys4)

W obu przypadkach mamy do czynienia z przesunięciem wzdłuż krzywej (nie zmienia się funkcja, tylko jej wartości). Zjawisko to jest analogiczne do kurczenia się i rozszerzania popytu - z tym, że następuje w przeciwnym kierunku (wzrost ceny powoduje rozszerzenie podaży, ale kurczenie popytu).

DETERMINANTY ELASTYCZNOŚCI PODAŻY

Elastyczność podaży jest uzależniona od dwch czynnikw: czasu i wzajemnej substytucji czynnikw produkcji:

1. Elastyczność podaży jest tym większa, im dłuższy jest badany okres. 2. Elastyczność podaży jest tym większa, im większy jest stopień wzajemnej substytucji czynnikw produkcji (im większe są możliwości dostosowania czynnikw produkcji do zmieniających się warunkw).

W bardzo krtkim okresie podaż jest zwykle nieelastyczna

SZCZEGLNE PRZYPADKI PODAŻY

PODAŻ WIĄZANA

Podaż wiązana jest wynikiem nieuchronnej wspłzależności pomiędzy podażą dwch dbr (na przykład podaż benzyny i mazutu).PODAŻ KONKURENCYJNA

Podaż konkurencyjna występuje, jeśli jest możliwa produkcja alternatywnych dbr przy użyciu danego zasobu. Przykładowo, ziemia może być wykorzystana jako grunt orny, działka budowlana lub działka pod budowę drogi.


Przykadowe prace

Zagrożenia cywilizacyjne świata na przełomie XX XXI wieku i drogi ich eliminacji.

Zagrożenia cywilizacyjne świata na przełomie XX XXI wieku i drogi ich eliminacji. Temat zagrożeń cywilizacyjnych świata był poruszany już wielokrotnie przez twrcw sztuki, chociażby przez Ignacego Stanisława Witkiewicza, wszechstronnie uzdolnionego, polskiego pochodzenia artyst...

Szkoły filozoficzne - charakterystyka

Szkoły filozoficzne - charakterystyka Filozofia humanistyczna dzieliła się na wiele nurtw o odmiennych poglądach na życie. Wszystkie szkoły filozoficzne okresu hellenistycznego zadawały sobie to samo pytanie: jak powinien żyć człowiek? Dla jednych celem życia był spo...

List Romea do Julii

List Romea do Julii Mantua, 8 maj 1595r. Ukochana Julio! Piszę do Ciebie ten list, ponieważ nie mogę się z Tobą spotkać. Dużo myślałem o naszym rozstaniu. Marzyłem o naszym wsplnym życiu i jakby ono wyglądało, gdyby nie istniały waśnie pomięd...

Rola usług dla gospodarki narodowej.

Rola usług dla gospodarki narodowej. Działalność gospodarcza jest to działalność wytwrcza, budowlana, handlowa i usługowa prowadzona w celach zarobkowych i na własny rachunek podmiotu gospodarczego i jak każda inna działalność podlega zasadą racjonalnego dzia...

Streszczenie - Ogniem i mieczem PotopPan Woodyjowski

Streszczenie - Ogniem i mieczem Potop Pan Woodyjowski Ogniem i mieczem Pod koniec 1647 r. na poudniowo-wschodnich kresach Rzeczypospolitej, tzw. Dzikich Polach, nad rzek Omelniczek, dopywem Dniepru.Uratowanie przez Jana Skrzetuskiego, namiestnika chorgwi husarskiej, ycia Bohdanowi Chmielnickiemu;Pocztek styczni...

Hotel lambert i inne , kongres wiedeński, powstanie listopadowe

Hotel lambert i inne , kongres wiedeński, powstanie listopadowe FRANCJA: a) STRONNICTWO DEMOKRATYCZNE POLSKIE: -niepodległa Polska demokratyczna, walki wykorzystując siłę narodu i sprzymierzeńcw, wprowadzenie porządku obejmującego przemysł, wychowanie na zasadzie rwności,...

Samorząd jako forma decentralizacji.

Samorząd jako forma decentralizacji. Decentralizacja to system organizacyjny w ktrym: •Podmioty administrujące mają ściśle określone kompetencje •Kompetencje są prawnie określone (samodzielność) •Realizacja kompetencji podlega nadzorowi weryfika...

Globalizacja a państwo

Globalizacja a państwo Globalizacja jest wszystkim co się wspcześnie dzieje, jest przeciwieństwem izolacji poszczeglnych części świata. Mwimy, ze kraj się globalizuje gdy zanikają bądź zminiejszaja się bariery w kontaktach między jego mieszkańcami, a...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry