• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Wyka&#38...

Nawigacja

Wykaż, że literatura średniowiecza ma dydaktyczny charakter.Wykaż, że literatura średniowiecza ma dydaktyczny charakter.
ZADANIE

Wykaż, że literatura średniowiecza ma dydaktyczny charakter.

PLAN:

I Wstęp:

Czas średniowiecza.

II Teza:

Literatura średniowiecza ma dydaktyczny charakter.

III Argumenty:

1) Filozofia św. Augustyna, św. Tomasza i św. Franciszka.

2) Parenetyczny wzorzec ascety- legenda o św. Aleksym, Słupnicy.

3) Wzr rycerza- Pieśń o Rolandzie, Rycerze Okrągłego Stołu.

4) Portrety wzorcowych władcw- Kronika polska Galla Anonima (fragmenty).

5) Rola najstarszego hymnu- Bogurodzica.

6) Zrwnanie (EGALITARYZM) ludzkości wobec śmierci-Rozmowa mistrza Polikarpa za Śmiercią.

IV Zakończenie:

Naśladownictwo sposobem na wychowanie.Średniowiecze to w literaturze nowożytnej Europy epoka najdłuższa, trwająca ponad tysiąc lat. Dzielimy ja na dwa okresy. Pierwszy wczesny od V- X w. Drugi, dojrzały, rozkwita w XII- XIII w. przechodząc w jesień średniowiecza około XV w.

Literatura średniowiecza ma dydaktyczny charakter. Dydaktyczny- dotyczący nauczania, moralizatorski, pouczający. W tym czasie wiedzę i doświadczenie przekazywano sobie głwnie z ust do ust. Tylko nieliczni byli wykształceni i czytali książki. Ogromną role w wychowaniu, nauczaniu społeczeństwa odgrywał Kościł, ponieważ była to epoka religijna, uduchowiona, kierująca myśli ludzkie ku Bogu i pozaziemskim wartościom.

We wczesnym okresie największą role odgrywa filozofia dwch świętych: św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu. Św. Augustyn szukał odpowiedzi na najważniejsze pytania: o sens życia i istotę szczęścia. W trakcie poszukiwań uświadamia wszystkim, że aby być szczęśliwym i znaleźć sens, istnienia należy skierować się ku Bogu i zrezygnować ze wszystkiego czym kusi nas świat. Życie na ziemi jest tylko małym epizodem, rezygnując z uciech świata mamy nadzieje na życie wieczne. Św. Augustyn ukazał człowieka jako rozdartego pomiędzy tęsknotą za niebem, a pokusami ziemskiego istnienia. Myśli o życiu przyszłym i Bogu uważa za jedyny istotny cel egzystencji: Pragnę poznać Boga i dusze… i nic więcej

Św. Tomasz rwnież twierdzi, że najważniejszy jest Bg ale uważa, że droga do niego jest bardzo długa i najpierw trzeba poznać samego siebie, gdyż w tym tkwi klucz do poznania Boga. Łączył myśli Arystotelesa z doktryną chrześcijańską. Głosił harmonijną strukturę wszechświata, każdy ma swoje miejsce w hierarchii. Człowiek jest istotą społeczną a władza krlewska pochodzi od Boga. Ufał rozumowi ludzkiemu twierdził, że rozum nie niszczy wiary, lecz ją udoskonala On stworzył pięć dowodw na istnienie Boga. Pogląd św. Tomasz na człowieka możemy odnieść do społeczeństwa. Tak jak dusza rządzi ciałem, głowa zaś jego poszczeglnymi członkami, tak głową społeczności (państwa) jest jego władca, duszą zaś Kościł.

Postulaty św. Augustyna znalazły odbicie w Legendzie o św. Aleksym. w święty całkowicie odrzucił dobra ziemskie a skierował się ku kontemplacji i modlitwie. Dla wczesnych był to doskonały przykład, ktry cierpiał dla chwały Bożej. Opowieść o Aleksym była jednym z wielu, licznie powstających i bardzo popularnych w średniowieczu, żywotw świętych

Przykładem o nieco odmiennym poglądzie na Stwrcę i jego dzieło jest św. Franciszek, ktry głosił teorię miłości do otaczającego nas świata. On rwnież wyzbył się majątku, ale był przeciwnikiem ascetyzmu, czyli nękania ciała. Jego filozofia jest bardziej uznawana i akceptowana przez wspłczesnych ludzi.

Wyjątkowym przykładem ascetw są Słupicy, a w szczeglności św. Szymon Słupnik, ktry spędził kilkanaście lat życia na wysokim slupie. Cały czas trwał w modlitwie. Dobrzy ludzie przynosili mu pożywienie. Za jego wzorem poszli inni, popularnie zwani stylitami. Wspłcześni podziwiali takich ludzi i już za życia mwili o nich święci.

Świeckim wzorem osobowym w średniowieczu był rycerz. Pieśni o ich czynach (CHANSON DE GESTE) podkreślają męstwo, siłę, biegłość w sztuce wojennej, a także sławią honor, oddanie Bogu i monarsze. Bohaterami tych epickich poematw są często władcy np. Karol Wielki i jego dzielni rycerze, a wśrd nich Roland znany z Pieśni o Rolandzie. Roland jest przykładem rycerza, ktry nie szczędził życia dla swojego władcy i ojczyzny. Dla hrabiego Rolanda celem była walka za wiarę i krla, podziw towarzyszy, pozycja w otoczeniu władcy i bogactwo. W XIII w. epika rycerska wzbogaciła się o nowe wątki. W kręgach dworskich popularne stały się opowieści o dzielnych rycerzach legendarnego krla Celtw- Artura. Rycerze krla Artura spotykają się przy okrągłym stole, ktry symbolizuje rwność. Opowiadają o swoich przygodach wojennych, wyprawach w poszukiwaniu św. Grala, a przede wszystkim o romansach. Rycerze wielbią kobiety i dla nich są gotowi walczyć, umrzeć, a nawet zgodzić się na upokorzenie.

Przykładem epiki rycerskiej w literaturze polskiej są legendarne opowiadania o władcach. Najwcześniejsze wyszły spod pira Galla Anonima.

W Kronice polskiej Galla Anonima na pierwszy plan wysuwają się opisy życia i czynw dwch władcw: Bolesława Chrobrego i Bolesława Krzywoustego. Wśrd cnt zdobiących obu krlw najważniejsze są cnoty wojenne. Autor zwraca także uwagę na stosunek władcy do poddanych z uznaniem podkreślając sprawiedliwość Bolesława Chrobrego. Obaj krlowie są przykładem idealnego władcy , ktry był jednym z osobowych wzorcw ludzi średniowiecza.

Przykładem utworu rodzimego jest pieśń rycerska Bogurodzica ktra stała się Pieśnią Ojczystą, śpiewaną przez rycerstwo polskie przed bitwą pod Grunwaldem, a także przed innymi bitwami w XV w., w czasie koronacji Władysława III i w czasie bitwy pod Warną. Pozwala to nazwać ją pierwszym hymnem narodowym, gdyż taką role odgrywała. Pieśń ta powstała jako pieśń Maryjna, a stała się pieśnią ojczystą

Jednym z ważniejszych tematw podejmowanych w literaturze i sztuce jest temat śmierci. Przykładem jest utwr pt. Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią. Wiersz zwany religijno-dydaktycznym opowiada o tym, że w obliczu śmierci wszyscy są rwni. Ale tylko dobrzy zasłużą na niebo, a źli na piekło, i nie ma tu znaczenia stanowa przynależność. Śmierć jest przedstawiona w sposb szpetny, aby przestraszyć człowieka. Taki obraz dowodzi marności ciała ludzkiego. A przedstawiony taniec śmierci DANCE MACABRE prezentuje śmierć zapraszająca do swojego kręgu wszystkich bez wyjątkw– bo dla niej pozycje i zaszczyty to śmiech. Potrafi ona wytknąć wszystkim grzechy, wady, ale też przyznaje, że człowiek prawy nie musi się jej obawiać, bo chociaż nie jest nieśmiertelny może umierać spokojnie, czeka go bowiem zbawienie.

Przedstawione ideały, wzorce, pokazywały jak należy żyć, czym się kierować, kogo podziwiać, a kogo naśladować.

Dydaktyzm w literaturze średniowiecza jest jasny. Zaprezentowane wzory zachowań nakłaniały ludzi średniowiecza do naśladownictwa, obiecując szacunek otoczenia na ziemi i nagrodę po śmierci w niebie.


Przykadowe prace

Wiersze grup Skamander i Awangardy II

Wiersze grup Skamander i Awangardy II SKAMANDER "Bal w operze".Julian Tuwim Obraz beztroskiej, wręcz rozpustnej zabawy elity rządzącej w gmachu dokładnie obstawionym oddziałami tajnej policji kontrastuje z obrazem nędzy, czy też szarej, codziennej pracy. Z niezwykłą zaciekł...

Biografia - Jan Bytnar.

Biografia - Jan Bytnar. Jan Bytnar Ojciec Janka - Stanisław Bytnar, pochodził ze wsi Ostw. Uczestniczył w walkach o niepodległość. Był nauczycielem, harcerzem. Przekazywał synowi wartości, ktrymi sam się kierował w życiu. Aresztowany wraz z Jankiem, zginą...

Dziady cz.II

Dziady cz.II Dnia 31 listopada przed płnocą ludzie z wioski zgromadzili się w kaplicy cmentarnej, aby odprawić obrzęd , polegający na przywołaniu pokutujących dusz grzesznych ludzi w celu ulżenia ich cierpieniom. Każdy z nich miał ze sobą jedzenie i picie dla duchw! ...

Recenzja z Teatru

Recenzja z Teatru Spektakl pt. Zemsta odbył się dnia 10.05.2005 r. w teatrze zielonogrskim. Aby go obejrzeć musieliśmy wyjechać rano, bo około godziny 7.30 z pod szkoły. Zabrał nas dość duży autobus.Na miejsce dotarliśmy na czas. Przedstawienie rozpocz...

2 tajemnica światła

2 tajemnica światła Druga tajemnica światła: Objawienie Jezusa w Kanie Galilejskiej Odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniw. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: Nie mają...

Decyzja administracyjna. Zezwolenie na sprzedaż lub podawanie napojw alkoholowych.

Decyzja administracyjna. Zezwolenie na sprzedaż lub podawanie napojw alkoholowych. Zezwolenie na sprzedaż lub podawanie napojw alkoholowych. Podstawa prawna : Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst pierwot...

Prawo administracyjne ściągi

Prawo administracyjne ściągi 1.POJĘCIE ADMINISTRACJI PUB. Administracja pub -jest to działalność trwała celowa i planowa, “administracja “ oznacza służenie czynność podporządkowania rozkazom ministrare oznacza posługiwać, wykonywać, ...

Miłośc romantyczna

Miłośc romantyczna W okresie romantyzmu uczucie pomiędzy kobieta a mężczyzną przestaje być związane z małżeństwem. Miłość jest szalona, bowiem sprzeciwia się racjonalistycznej filozofii życia, a nie dlatego, że nie liczy się z przeszkodami ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry