• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Wyzwania...

Nawigacja

Wyzwania polskie polityki bezpieczeństwa w XXI w.Wyzwania polskie polityki bezpieczeństwa w XXI w.


Polityka bezpieczeństwa narodowego wolnej i demokratycznej Polski cechuje się niezmiennością celw i zasad. Zapewniła wyjątkowy w naszej historii poziom bezpieczeństwa, oparty m. in. na gwarancjach Sojuszu Płnocnoatlantyckiego. Sytuacja międzynarodowa ulega wszakże dynamicznym zmianom a przy tym uwarunkowania bezpieczeństwa. Pojawiają się nowe wyzwania i zagrożenia, ktrych skalę uświadomiły tragiczne wydarzenia w USA z września 2001 roku.

Podstawowe cele polityki bezpieczeństwa naszego państwa są niezmiennie związane z ochroną suwerenności i niezawisłości Rzeczypospolitej, utrzymaniem nienaruszalności granic i integralności terytorialnej kraju. Polityka państwa służy zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli Polski, praw człowieka i podstawowych wolności oraz demokratycznego porządku w kraju, stworzeniu niezakłconych warunkw

do cywilizacyjnego i gospodarczego rozwoju Polski oraz wzrostu dobrobytu jej obywateli, ochronie dziedzictwa narodowego i tożsamości narodowej, realizacji zobowiązań sojuszniczych, a także obronie i promowaniu interesw państwa polskiego.

Pojawiły się wszakże nowe wyzwania globalne. Są związane przede wszystkim

z napięciami i niestabilnością wywoływanymi przez terroryzm międzynarodowy i proliferację broni masowego rażenia, a także nieprzewidywalną politykę reżimw autorytarnych, ktre

w dużej mierze zaostrza groźbę terroryzmu międzynarodowego i rozprzestrzeniania broni masowego rażenia. Polska jako członek wsplnoty euroatlantyckiej jest wystawiona bezpośrednio na wynikające z tego zagrożenia.

Istota zmian w naszym środowisku bezpieczeństwa polega zatem na przesuwaniu się punktu ciężkości z zagrożeń klasycznych (inwazja zbrojna), ktrych znaczenie się zmniejsza, na zagrożenia nietypowe, ktrych źrdłem stają się także trudne

do zidentyfikowania podmioty pozapaństwowe. Zagrożenia te mogą dotyczyć bezpieczeństwa naszych obywateli, obiektw oraz służb istotnych dla sprawnego funkcjonowania państwa.

Najpoważniejsze niebezpieczeństwo wśrd nowych zagrożeń dla systemu międzynarodowego i bezpieczeństwa poszczeglnych państw, w tym Polski, stwarza zorganizowany terroryzm międzynarodowy, aczkolwiek stopień zagrożenia terroryzmem dla poszczeglnych państw jest rżny.

Wyzwaniem dla Polski pozostaje zapewnienie takiego kształtu procesw modernizacyjnych, w tym struktury inwestycji zagranicznych, ktry zagwarantuje gospodarce stabilny, zrwnoważony wzrost i wzmocni nasze związki z ośrodkami postępu technologicznego i myśli naukowej w świecie. W naszym interesie leży zapewnienie niezakłconego funkcjonowania handlu światowego i objęcie standardami wolnego handlu naszych sąsiadw.

Rwnie poważnym wyzwaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym dywersyfikacja zaopatrzenia w nośniki energii, zwłaszcza ropę naftową i gaz ziemny. Musimy w naszej polityce bezpieczeństwa brać pod uwagę fakt, iż światowy wzrost zapotrzebowania oraz cen na ropę i gaz wymaga dbania o bezpieczeństwo regionw wydobycia i tras tranzytu surowcw strategicznych.

Przedmiotem naszej troski pozostaje zapobieganie degradacji środowiska naturalnego, zwłaszcza w naszym najbliższym otoczeniu, a także przeciwdziałanie katastrofom ekologicznym, ktre mogą nastąpić z winy człowieka, w tym zapobieganie awariom elektrowni atomowych i zakładw chemicznych, katastrofom transportowym

z niebezpiecznymi materiałami, wielkim zanieczyszczeniom atmosfery i wody, skażeniom wd powierzchniowych i gleby przez odpady radioaktywne, zanieczyszczeniom powietrza przez związki metali ciężkich, siarki i dwutlenku węgla.

Coraz poważniejszym wyzwaniem dla Polski - jako integralnej części Zachodu - może być masowa migracja z krajw biednych i słabo rozwiniętych, będąca także skutkiem występujących tam konfliktw, prześladowań politycznych, zjawiska państw "w stanie rozkładu", dewastacji środowiska. Wzrostowi "presji migracyjnej" będzie towarzyszyć rozwj nielegalnego procederu przerzutu i handlu ludźmi. Migracje i zmiany demograficzne mogą - jak uczy doświadczenie państw zachodnich - wywoływać w krajach z dużym odsetkiem ludności napływowej przesunięcia w tradycyjnych strukturach społecznych oraz napięcia społeczne i polityczne.

Nasza polityka bezpieczeństwa kładzie nacisk na potrzebę zacieśniania wspłpracy międzynarodowej, wzmacniania roli prawa międzynarodowego i instytucji wielostronnych. Instytucje międzynarodowe dostosowują obecnie swoje metody działania do nowych wyzwań. Szczeglnie istotne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski ma adaptacja Sojuszu Płnocnoatlantyckiego do wypełniania zadań niezbędnych dla stabilizacji globalnej, przy jednoczesnym zachowaniu jego klasycznych funkcji obronnych. Sprawność instytucji międzynarodowych i ich zdolność do podejmowania nowych wyzwań wpływać będą korzystnie na nasze bezpieczeństwo. Polska będzie kontynuować politykę aktywnego zaangażowania w sprawy utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa zarwno w skali regionalnej, jak i globalnej.

Zapewnianie bezpieczeństwa państwa w nowych warunkach międzynarodowych wymaga zwiększonej aktywności w sferze polityki zagranicznej. Celem polityki zagranicznej jest kształtowanie korzystnego międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa Polski. Do jej najważniejszych zadań w tym zakresie należy dbanie o sprawność mechanizmw sojuszniczych, skuteczność instytucji międzynarodowych i prawa międzynarodowego, przyjazne stosunki z partnerami, w tym z państwami sąsiednimi, wspieranie procesw transformacji w Europie Wschodniej i Południowej, udział w umacnianiu mechanizmw kontrolnych w dziedzinie nieproliferacji broni masowego rażenia i środkw jej przenoszenia, gotowość do uczestnictwa w akcjach zapobiegania konfliktom i utrzymania pokoju, zaangażowanie w międzynarodowe wysiłki na rzecz ochrony środowiska naturalnego, udział w działaniach na rzecz promocji demokracji i poszanowania praw człowieka.

Nowe wyzwania dyktują potrzebę utworzenia państwowego kompleksowego systemu reagowania kryzysowego, odpowiadającego na wspłczesne zagrożenia bezpieczeństwa zarwno międzynarodowego, jak i wewnętrznego. Odpowiednie instytucje państwowe będą prowadzić działania zmierzające do powołania zintegrowanego systemu kierowania

i zarządzania na wypadek kryzysu. Niezbędne staje się spjne uregulowanie zadań

i kompetencji organw i instytucji państwowych, a także organizacji społecznych działających na rzecz bezpieczeństwa państwa.

Skuteczność naszej strategii bezpieczeństwa zależy od harmonijnego wspłdziałania wszystkich instytucji państwowych, organw władzy i administracji państwowej zgodnie

z uprawnieniami i zadaniami przypisanymi im przez Konstytucję RP i ustawy. Przed tymi instytucjami i organami stoi zadanie odpowiedniego dostosowania ich metod pracy do nowych wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa.

ZADANIA SŁUŻB PAŃSTWOWYCH

1. Aktywność międzynarodowa

A. Sojusz Płnocnoatlantycki. Polska jest częścią sojuszniczego systemu obronnego. NATO oraz dwustronna wspłpraca polityczno-wojskowa z USA i innymi głwnymi państwami członkowskimi stanowią najważniejszą gwarancję zewnętrznego bezpieczeństwa i stabilnego rozwoju naszego kraju. Nasz kraj, wraz z innymi sojusznikami, będzie uczestniczyć

w zwalczaniu zagrożeń stwarzanych przez międzynarodowy terroryzm i inne zagrożenia nowego typu. NATO musi także mieć i rozwijać zdolności w zakresie reagowania kryzysowego, planowania cywilnego, prewencji i zwalczania konsekwencji "atakw asymetrycznych

B. Unia Europejska. Przystąpienie Polski do Unii wzmacnia podstawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego. Polska włącza się we wspłpracę w ramach UE w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz Wsplnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB), mających na celu m.in. skuteczne przeciwdziałanie istniejącym i potencjalnym zagrożeniom, utrwalanie wartości, na ktrych opiera się Unia, oraz wpływanie - poprzez wspłpracę i instrumenty reagowania kryzysowego - na kształtowanie środowiska międzynarodowego, w tym szczeglnie w najbliższym sąsiedztwie Unii. Pozytywne skutki dla naszego bezpieczeństwa przyniesie udział w Jednolitym Rynku UE oraz jej wsplnej polityce handlowej, a także korzystanie z unijnych środkw wsparcia dla regionw słabiej rozwiniętych. Stworzy to bowiem sprzyjające warunki do rozwoju gospodarczego i postępu cywilizacyjnego Polski, przyczyniając się zarazem do wzmocnienia bezpieczeństwa.

Polska jako członek Unii będzie aktywnie uczestniczyć w mechanizmie WPZiB. Upatrujemy w nim możliwość wzmacniania naszego głosu w polityce międzynarodowej w ramach wsplnych działań Unii. Będziemy aktywnie uczestniczyć w rozwoju Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (ESDP) jako niezbędnego dopełnienia WPZiB oraz jako mechanizmu, w ramach ktrego możliwa jest poprawa zdolności operacyjnych państw członkowskich. Polska jako członek NATO i UE będzie popierać budowę zdolności wojskowych i cywilnych w ramach Unii, stanowiących jednocześnie europejski filar NATO

i korzystających z zasobw Sojuszu. Ze swej strony Polska podejmie wysiłki w celu wniesienia stosownego wkładu zarwno wojskowego, jak i cywilnego w zdolności unijne.

C. ONZ i inne instytucje międzynarodowe; kontrola zbrojeń. Polska niezmiennie opowiada się za utrzymaniem przewidzianej w Karcie NZ odpowiedzialności ONZ za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. W tym celu Polska będzie podejmować odpowiednie inicjatywy i uczestniczyć w wysiłkach mających na celu zarwno adaptację Organizacji do nowych wyzwań, jak i przeciwdziałanie zagrożeniom w tej sferze, także tym, ktre wynikają z niedorozwoju gospodarczego i wyzwań społecznych.

D. Regionalne aspekty polityki bezpieczeństwa. Polska będzie rozwijać wspłpracę dwustronną ze swymi sąsiadami, a także pozostałymi państwami w regionie na rzecz wszechstronnego ustabilizowania sytuacji bezpieczeństwa w tej części Europy. Szczeglną uwagę będziemy przywiązywać do stosunkw w tej dziedzinie z państwami, ktre zostały zaproszone do/lub deklarują wolę wstąpienia do NATO i UE. Polska będzie aktywnie ukierunkowywać subregionalne instytucje wspłpracy wielostronnej na problemy demokratycznej stabilizacji i bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej. Będziemy jednocześnie przeciwdziałać powstawaniu podziałw w naszej części Europy, do ktrych mogłoby dojść na tle rozszerzenia UE i NATO.

2. Siły zbrojne

Aby zagwarantować skuteczność wykonywania swych zadań, Siły Zbrojne RP muszą zwiększyć zdolności operacyjne w zakresie:

- ochrony wojsk przed bronią masowego rażenia;

- podwyższenia sprawności systemw dowodzenia, w tym bezpieczeństwa systemw dowodzenia i kierowania, a także przewagi informacyjnej;

- zapewnienia efektywności działań bojowych oraz osiągnięcia wymaganych standardw przez siły zdolne do przerzutu;

- zapewnienia możliwości szybkiego przerzutu jednostek bojowych i ciągłości wsparcia.

Należy zapewnić Siłom Wysokiej Gotowości oraz wybranym jednostkom Sił Niższej Gotowości nowoczesne uzbrojenie i sprzęt wojskowy odpowiadający standardom NATO.

3. Wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa

Do zadań państwa w tej sferze należy: wzmocnienie porządku publicznego i instytucji odpowiedzialnych za jego zapewnienie; przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej

i pospolitej, tak aby poprawić poczucie bezpieczeństwa obywateli; ochrona ludności przed zagrożeniami i skutkami klęsk żywiołowych, katastrof ekologicznych oraz "biozagrożeń"

w rodzaju epidemii nieznanych i nieuleczalnych chorb, a także zapewnienie sprawnej

i efektywnej ochrony granicy państwowej zgodnie z naszymi zobowiązaniami międzynarodowymi, wynikającymi zwłaszcza z integracji z UE.

GOSPODARCZE PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

1. Finanse. Budżet i finanse publiczne muszą zapewnić niezbędny poziom i stabilność nakładw na wydatki związane z zagwarantowaniem bezpieczeństwa narodowego.

Działania państwa będą zmierzać do zapewnienia korzystnego stanu finansw publicznych,

w tym zwłaszcza do utrzymywania zrwnoważonego budżetu oraz zadłużenia krajowego

i zagranicznego Skarbu Państwa na poziomie nieprzekraczającym norm bezpieczeństwa,

a także do zapewnienia optymalnych i stabilnych nakładw na dziedziny związane

z obronnością i bezpieczeńs

86ef

twem państwa.

2. Gospodarka. Stabilny wzrost gospodarczy oraz rozwj technologiczny należą

do najważniejszych czynnikw zapewniających oglne bezpieczeństwo państwa oraz niezbędne składniki jego potencjału obronnego. Polska będzie rozwijać wewnętrzny system kontroli eksportu towarw, technologii i usług o znaczeniu strategicznym. Sprawność

i skuteczność tego systemu wymaga ścisłego wspłdziałania wszystkich właściwych urzędw, agencji i służb państwowych oraz wspłpracy i wymiany informacji pomiędzy zainteresowanymi przedsiębiorstwami a administracją rządową.

3. Infrastruktura. Działania na rzecz utrzymania właściwego stanu polskiej infrastruktury są jednym z warunkw zapewnienia odpowiedniego potencjału obronnego i bezpieczeństwa kraju, zarwno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. W nadchodzących latach konieczne jest zwiększenie wysiłku państwa na rzecz modernizacji infrastruktury transportowej, w tym budowy autostrad i drg ekspresowych, zrwnoważonego rozwoju transportu kolejowego, budowy lotnisk i lądowisk oraz systemu nawigacyjnego, zmiany w strukturze i wielkości przeładunkw żeglugi morskiej i śrdlądowej oraz lądowo-morskich łańcuchw transportowych i logistycznych.

4. Środowisko naturalne. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa ekologicznego Polska będzie kontynuować działania na rzecz ochrony środowiska, kierując się zasadą zrwnoważonego rozwoju, tak aby zachowywać rwnowagę przyrodniczą oraz trwałość podstawowych procesw przyrodniczych w biosystemie. Będziemy rwnież wdrażać system bezpieczeństwa biologicznego.

5. Edukacja obywatelska. Istotnym warunkiem demokratycznej stabilności i trwałego bezpieczeństwa państwa w świecie podlegającym przyśpieszonym procesom modernizacji

i globalizacji jest wykształcenie społeczeństwa. Państwo będzie tworzyć warunki do podnoszenia poziomu oglnej edukacji społeczeństwa Polski oraz wykształcenia specjalistycznego, zapewniającego nam udział w badaniach naukowych i w światowym postępie technologicznym.Przykadowe prace

Handel zagraniczny-referat

Handel zagraniczny-referat Istnieje wiele def. h.z. Wg encyklopedii PWN: HANDEL ZAGRANICZNY, wymiana części własnej produkcji danego kraju na dobra lub usługi wytwarzane przez inne kraje; obejmuje import, eksport; wartość importu i eksportu zestawia się w bilansie handlowym; w skali pa&...

Przedsiębiorstwa turystyczne w Polsce

Przedsiębiorstwa turystyczne w Polsce Przedsiębiorstwa turystyczne w Polsce Przedsiębiorstwo turystyczne jest celowo zorganizowanym, samodzielnym ekonomicznie i wyodrębnionym pod względem techniczno usługowym, przestrzennym i prawnym zespołem ludzi, środkw materialnych i finansowych po...

Esej na temat zagadnienia "manipulacji" w oparciu o koncepcję E. H. Erikssona

Esej na temat zagadnienia "manipulacji" w oparciu o koncepcję E. H. Erikssona Manipulacja. ?Quo vadis?? Manipulacja to kształtowanie poglądw, postaw, zachowań lub emocji bez ich wiedzy i woli człowieka. W politologii ? metoda zakamuflowanego oddziaływania na świadomość i...

Ich und meine familie z tlumaczeniem.

Ich und meine familie z tlumaczeniem. Nazywan się Elżbieta Wiśniewska i mam 22 lata.Obecnie uczę się i pracuję w Oleśnicy. Moja rodzina jest dość liczna mam pięć sistr i jednego brata. Moja najstarsza siostra Honorata ma 29 lat mieszka w Oleśnicy i jest męża...

Alternatywne źrdła energii

Alternatywne źrdła energii Trudno w dzisiejszych czasach wyobrazić sobie życie bez użytkowania energii elektrycznej. Energia była, jest i będzie potrzebna ludziom w ich życiu. Jej postać, forma czy wykorzystanie może być rżne, ale przede wszystkim potrzebujemy jej pr...

Otrzymywanie soli oraz dysocjaca

Otrzymywanie soli oraz dysocjaca SO3 – H2SO4 SO2 – H2SO3 CO2 – H2CO3 N2O5 – HNO3 N2O3 – HNO2 P2O5 – H3PO4 NaOH – Na2O KOH – K2O Ca(OH)2 – CaO Fe(OH)2 – FeO Fe(OH)3 – Fe2O3 Al(OH)3 – Al2O3 KWAS Z ZASADĄ KOH + HCl K...

Charakterystyka Zenona Wjcika "Ten obcy"

Charakterystyka Zenona Wjcika "Ten obcy" Głwnym bohaterem powieści Ireny Jurgielewiczowej "Ten obcy" jest szesnastoletni chłopak Zenek Wjcik. Zanim przybył do Olszyn mieszkał we Wrocławiu z ojcem, ktry go bił i znęcał się nad nim. Mama Zenka nie żyła. ...

Fizyka - pojęcia

Fizyka - pojęcia Zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne. W efekcie fotoelektrycznym wewnętrznym energia fotonu też jest całkowicie pochłaniana przez elektron. Ale elektron nie jest uwalniany, jak to ma miejsce w zjawisku fotoelektrycznym zewnętrznym, przenosi się do pasma przewodnictw...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry