• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Zadania ...

Nawigacja

Zadania gminy w zakresie ochrony środowiskaZadania gminy w zakresie ochrony środowiska


WstępPojęcia środowisko i jego ochrona zrobiły oszałamiającą karierę w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, czego przyczyny upatrywać można w zagrożeniach stwarzanych przez rozwj gospodarczy. Konsekwencją świadomości tych zagrożeń, w tym zagrożeń dla zdrowia (życia) ludzkiego stały się rozwiązania normatywne, wymuszające zachowania człowieka mające na celu poszanowanie otaczającej go przyrody. Co prawda rozwiązań chroniących środowisko (jego oznaczone elementy) można dopatrywać się już w zamierzchłej przeszłości, to jednak w istocie wynikające z nich rozwiązania ochronne nie mogą być postrzegane jako wyraz prawa ochrony środowiska. Przeważnie zmierzały one do zapewnienia ochrony interesw majątkowych wcześnie panujących. Prawo ochrony środowiska we wspłczesnym znaczeniu tego słowa zaczęło się kształtować dopiero niedawno, w istocie od połowy lat sześćdziesiątych ostatniego stulecia. W Polsce podstawą do stworzenia przepisw prawnych w zakresie ochrony środowiska jest ustawa zasadnicza z 6 kwietnia 1997 roku, czyli Konstytucja.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w art. 86 mwi: Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowanie przez siebie jego pogorszenia. Ten sam dokument w art.74 ust. 2 pisze: Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. Z powyższych przepisw można wywnioskować, iż ciężar dbałości o stan środowiska spoczywa na każdym z obywateli z osobna, ale jednocześnie zobowiązanymi do działań na rzecz ochrony środowiska jest władza publiczna, a w tym jej liczne jednostki organizacyjne. W przypadku samorządu terytorialnego jego podstawową jednostką jest gmina, jak mwi art. 164 Konstytucji. Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego niezastrzeżone dla innych jednostek samorządu- stąd tak ważna rola tej jednostki organizacyjnej.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku O samorządzie gminnym w art.7 przedstawia otwarty katalog zadań własnych gminy. Wśrd nich są między innymi sprawy: ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, oczyszczania ściekw komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadw komunalnych, zieleni gminnej i zadrzewienia. Jak można zauważyć zadania gminy w zakresie ochrony środowiska zawarte w cytowanej ustawie są przedstawione oglnikowo, jednakże każde z tych zadań jest uszczegłowione w szeregu innych ustaw, do ktrych przestrzegania gmina jest zobowiązana.

Zaprezentuję więc rozwinięcie obowiązkw gminy w zakresie ochrony środowiska przedstawionych w ustawie O samorządzie gminnym, ktre zostało zawarte w innych ustawach. Praktyczne wywiązywanie się z tych obowiązkw zilustruję na przykładzie gminy miejskiej Białystok- miasta położonego we wschodniej części Polski w wojewdztwie podlaskim. Przedstawione przeze mnie dokumenty potwierdzają stosowanie przepisw prawa przez gminę miejską Białystok. Są to jednak tylko przykłady na wykonywanie poniektrych zadań z zakresu ochrony środowiska, za to jednych z najważniejszych zadań spośrd wszystkich nałożonych na gminę i tych najpowszechniej występujących.Zadania gminy w zakresie ochrony środowiska.

Ogł mieszkańcw zasadniczego podziału terytorialnego stanowi wsplnotę samorządową, w ktrej władzę sprawuje samorząd terytorialny: gminny, powiatowy i wojewdzki. Uczestniczy on w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustawy istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Jednostki samorządu terytorialnego wykonują woje zadania za pośrednictwem organw stanowiących i wykonawczych. Mają one rwnież prawo zrzeszania się.. Naczelną zasada funkcjonowania i ustroju samorządu terytorialnego jest samodzielność gmin.

Zadania publiczne wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania własne zgodnie z artykułem 166 Konstytucji służą zaspokojeniu potrzeb wsplnoty samorządowej. W związku z czym samorządy poszczeglnych szczebli powinny samodzielnie definiować potrzeby i interesy społeczności lokalnych i regionalnych, a także samodzielnie decydować o zakresie i formach ich zaspokajania.

Najważniejszą władze w gminie stanowi ogł jej mieszkańcw, ktry wyjawia swoją wolę bezpośrednio w głosowaniu powszechnym ( w drodze wyborw lub referendum), albo za pośrednictwem organw gminy. Jedynie w drodze referendum mogą zapadać rozstrzygnięcia w sprawie samoopodatkowania mieszkańcw na cele publiczne i odwołania rady gminy przed upływem jej kadencji. Wyniki referendum są wiążące, gdy bierze w nich udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania.

Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Gmina realizuje swoje zadania poprzez radę gminy- organ stanowiący i kontrolujący oraz zarząd gminy- organ wykonawczy. Rada gminy może powołać stałe i doraźne komisje do określonych zadań. Komisja podlegają radzie , przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.

Zadania rady gminy, ktre bezpośrednio lub pośrednio wiążą się z ochroną środowiska, to:

- uchwalanie miejscowych planw przestrzennego zagospodarowania

- uchwalanie programw gospodarczych

- uchwalanie budżetu gminny

- ustalanie zakresu działań jednostek pomocniczych

- podejmowanie decyzji w sprawach wspłdziałania z innymi gminami czy terenowymi organami administracji rządowej

- podejmowanie uchwał w sprawach podatkw i opłat lokalnych

Rada gminy określa stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi z zakresu unieszkodliwiania i usuwania odpadw komunalnych, świadczenie przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty mające zezwolenie na usuwanie, wykorzystanie i unieszkodliwianie odpadw komunalnych.

Przedstawiony przeze mnie załącznik numer 1 jest Uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadw do Zakładu Utylizacji Odpadw Komunalnych Gminy Białystok. Odpady podzielone zostały na trzy grupy. Pierwsza to odpady komunalne, osady ściekowe i odpady zielone (cena 66 zł/Mg). Druga to odpady mineralne drobne, odpady mineralne średnie (cena 20 zł/Mg). Trzecia grupa najliczniejsza i najdroższa to odpady komunalne gabarytowe, odpady komunalnopodobne, odpady przemysłowe, opony, tworzywa sztuczne i odpady mineralne grube (cena 85 zł/Mg).

Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązkw polegających na utrzymaniu porządku i czystości są zobowiązani do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez zakłady będące gminną jednostką organizacyjną lub podmiot mający zezwolenie na wykonywanie usług usuwania odpadw komunalnych przez okazanie umowy i dowodw płacenia za usługi lub okazanie, na żądanie wjta, burmistrza lub prezydenta miasta, dowodw płacenia za składowanie odpadw na składowiskach komunalnych.

Jeżeli właściciele nie udokumentują korzystania z powyższych usług obowiązek usuwania i unieszkodliwiania odpadw komunalnych przejmuje rada gminy, pobierając opłaty od tych właścicieli nieruchomości. Dla takich sytuacji rada gminy ustala stawki opłat, ktre mają charakter quasi- sankcyjny.

W przypadku selektywnego gromadzenia odpadw komunalnych stawki opłat za ich usuwanie i unieszkodliwianie, ustalone uchwałą rady gminy muszą być niższe niż stawki opłat za nieselektywne gromadzenie odpadw. Stopień zrżnicowania zależy od decyzji rady.

Zarząd gminy wykonuje zadania za pomocą urzędu gminy (miasta). Zadania z zakresu ochrony środowiska w skali lokalnej są też realizowane przez jednostki organizacyjne urzędu gminy (miasta), ktre jednak nie mają osobowości prawnej. Strukturę przedstawia schemat:Rada Gminy Komisja Rady do Spraw Ochrony ŚrodowiskaRady Osiedli Zarząd Gminy Sołtysi

Wjt, Burmistrz, PrezydentUrząd Gminy

Komrka Organizacyjna do Spraw Ochrony ŚrodowiskaPrzewodniczący zarządu (wjt, burmistrz lub prezydent miasta) kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz. Ustawa samorządowa przyznaje mu także prawo do rozstrzygania indywidualnych spraw z zakresu działania gminy.

Ustawa samorządowa wprowadziła podział zadań gminy na zadania własne i zlecone. W realizacji zadań własnych gminy zarząd podlega wyłącznie radzie gminy. Od decyzji administracyjnych wydawanych przez wjta, burmistrza lub prezydenta miasta w sprawach należących do zadań własnych gminy służy odwołanie do kolegium odwoławczego przy sejmiku samorządowym. Od decyzji z zakresu zadań zleconych gminie, a należących do administracji rządowej należy odwołać się do wojewody.

Zadania własne, to takie, ktre gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Można wyrżnić cztery kategorie spraw, ktre należą do tego typu zadań gminy:

- ład przestrzenny, gospodarka terenami i ochrona środowiska,

- dbałość o infrastrukturę techniczną np.: o stan wodociągw i zaopatrzenie w wodę, kanalizację, odprowadzanie i oczyszczanie ściekw komunalnych, o utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadw komunalnych, o zapewnienie sprawnej komunikacji, zaopatrzenie w energię elektryczną,

- troskę o infrastrukturę społeczną, w tym terenw rekreacyjnych i urządzeń sportowych itd.,

- zieleń komunalną i zadrzewienie.

Zadania własne gminy wynikają ponadto z ustaw i konwencji międzynarodowych w tym na podstawie:1) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. O ochronie przyrody

- wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzeww z terenw nieruchomości

Przedstawiony przeze mnie załącznik numer 2 zawiera dwie decyzje dotyczące usunięcia drzew. Obie są rozstrzygnięciem pozytywnym. Należy jednak zauważyć, że w przypadku decyzji z 3 czerwca 2002 roku usunięte drzewa mają być przesadzone. W uzasadnieniu zastrzeżono, że w wypadku zachowania żywotności przesadzonych drzew opłata za ich usunięcie w kwocie 1.702,50 zł zostanie umorzona.

W przypadku drugiej decyzji z 15 października 2002 roku istnieje także zobowiązanie do zasadzenia takiej samej ilości drzew, jaka została usunięta, a powodem usunięcia owych drzew było ich zagrożenie bezpieczeństwu ludzi i mienia. Jak można zauważyć by wniosek o usunięcie drzew był pozytywnie rozpatrzony prze urząd miejski, powd usunięcia drzew musi być ważny i jasno określony. Wraz z usunięciem drzew wiąże się obowiązek posadzenia nowych lub przesadzenia starych, a niekiedy także opłata,

- zapewnienie warunkw niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości,

- ustanawianie ograniczeń czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środkw transportu uciążliwych dla środowiska ze względu na powodowanie hałasu i wibracji

Praca maszyny może być uciążliwa dla środowiska między innymi z powodu wytwarzanego przez nią hałasu. Załącznik numer 3 pokazuje zestawienie zarejestrowanych wnioskw o wydanie decyzji z zakresu dopuszczalnych wielkości hałasu. Decyzje takie podejmowane przez organy gminy nie są częste. W latach 2001 i do października 2002 w Białymstoku wydano ich zaledwie trzy.

- nakazywanie użytkownikowi maszyny lub urządzenia technicznego wykonywanie czynności ograniczających uciążliwość dla środowiska, a w przypadku, gdy użytkownik się temu nie podporządkuje, zobowiązuje go do unieruchomienia maszyny lub innego urządzenia

- wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzeww, a także za ich niszczenie powodowane użyciem sprzętu mechanicznego i urządzeń technicznych lub stosowanie środkw chemicznych,

- ustalanie dopuszczalnych do wprowadzenia do powietrza rodzajw i ilości substancji zanieczyszczających

Załącznik numer 4 to decyzja w sprawie dopuszczalnej emisji. Orzeczono ustalenie rodzajw i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza ze źrdeł i emitorw kotłowni gazowej w Białymstoku. Zawarto tu także charakterystykę techniczną kotłowni oraz rodzaj emitorw, ktrymi do powietrza wprowadzane są substancje zanieczyszczające. Obligatoryjny obowiązek posiadania decyzji o dopuszczalnej emisji dotyczy jednostek organizacyjnych, ktre posiadają źrdła opalane gazem o łącznej wydajności cieplnej powyżej 1 MWt. Łączna wydajność cieplna przedmiotowanej kotłowni wynosi 4,15 MW. Ustalone ilości wprowadzonych do powietrza substancji zanieczyszczających nie powodują przekroczeń dopuszczalnych stężeń w powietrzu określonych w rozporządzeniu Ministra OSZNiL . Decyzja przypomina także o obowiązku prowadzenia co najmniej dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego pomiarw stężeń substancji zanieczyszczających w gazach odlotowych i możliwości uchylenia owej decyzji w przypadku zmiany ilości czy rodzaju zanieczyszczeń

Drugim dołączonym tu dokumentem jest zestawienie zarejestrowanych tu wnioskw o wydanie decyzji z zakresu powietrza. Są to w przeważającej mierze wnioski dotyczące zmiany, uaktualnienia lub przedłużenia decyzji o emisji dopuszczalnej substancji. W roku 2001 złożono osiem takich wnioskw, zaś do października 2002 roku- jeden wniosek. Co nie stanowi dużej liczby.2)Ustawy z dnia 13 września 1996 O utrzymaniu porządku i czystości w gminie

- tworzenie warunkw do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewnienie wykonywania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych

- zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wsplnych z innymi gminami składowisk odpadw komunalnych i obiektw wykorzystania lub unieszkodliwiania tych odpadw

- zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placw i terenw otwartych przez: likwidację składowania odpadw w miejscach do tego nieprzeznaczonych i przeciwdziałanie takiemu składowaniu, budowę i utrzymanie szaletw publicznych, ustawianie koszy ulicznych na odpady w rejonach intensywnego ruchu pieszego, organizowanie odbioru odpadw komunalnych z urządzeń ruchomych

- określanie wymagań wobec osb utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych

- organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w odrębnych przepisach

- tworzenie warunkw do selektywnej zbirki, segregacji i składowania odpadw podatnych do wykorzystania oraz wspłdziałanie z jednostkami organizacyjnymi i osobami podejmującymi zbieranie i zagospodarowanie tego rodzaju odpadw

- wspłdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej w organizowaniu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadw komunalnych

Załącznik numer 5 zawiera wniosek o uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w gabinecie stomatologicznym. We wniosku takim należy określić rodzaj i ilość odpadw. Uzyskanie zezwolenia na produkcję odpadw niebezpiecznych wiąże się ze zobowiązaniem podmiotu produkującego odpady do odpowiedniego ich składowania. Opisuje to punkt 2 tego wniosku. Urząd miejski jest zobowiązany do rozpatrzenia każdego z takich wnioskw, a każdy podmiot produkujący odpady niebezpieczne do złożenia takiego wniosku.

Drugim dokumentem także z tego zakresu jest decyzja Urzędu Miejskiego w Białymstoku w sprawie pozwolenia na wytwarzanie odpadw niebezpiecznych. Wytwarzane odpady niebezpieczne muszą być dokładnie określone co do ich rodzaju jak i ilości. Decyzja zobowiązuje wnioskodawcę do przestrzegania przepisw o odpadach, przekazywania odpadw firmom, ktre posiadają zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie oraz do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji powstających odpadw. Decyzję taką wydaje się na czas określony.3)Ustawy z dnia 24 października 1974 Prawo wodne

- zatwierdzanie ugody w sprawach zmian stosunkw wodnych na gruntach

- nakazywanie wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem lub zakazywanie właścicielowi gruntu wprowadzania ściekw bez zezwolenia wodnoprawnego, jeżeli zagrażają one środowisku, mimo że powstały w związku z zaspokojeniem potrzeb gospodarstwa domowego i rolnego.

Załącznik numer 6 przedstawia decyzje dotyczące pozwolenia wodnoprawnego. Pierwsza decyzja udziela pozwolenia na pobr wody z ujęcia własnego. Są tu przedstawione warunki, pod jakimi owy pobr może się odbywać. Określone są urządzenia do poboru i uzdatniania wody oraz ilość pobieranej wody na dobę, ktrej to ilości nie można przekroczyć. Decyzja zobowiązuje wnioskodawcę między innymi do wykonywania analiz jakości wody, prowadzenia pomiarw zwierciadła wody i wydajności studni, użytkowania urządzeń wodnych zgodnie z instrukcją. Pozwolenie to udzielono na czas określony i by mogło być udzielone do wniosku musiał być dołączony operat wodnoprawny, co zostało uczynione i zaznaczone w uzasadnieniu decyzji.

Druga decyzja to pozwolenie na odprowadzanie wd deszczowych do ścieku wodnego Jaroszwka w Białymstoku. Decyzja określa łączną ilość wd opadowych, jakie mogą być odprowadzane do cieku, urządzenie oczyszczające wody opadowe (rodzaj sepalatora), stężenie zanieczyszczeń w odprowadzanych po oczyszczeniu wodach, ktre nie może być przekroczone. Decyzja zobowiązuje także wnioskodawcę między innymi do prowadzenia konserwacji, prawidłowej eksploatacji urządzenia wodnego, dokonywania analizy ściekw. Pozwolenie to wydano rwnież na czas określony.

Wszakże pozwolenie wodnoprawne wydawane jest przez starostę lub wojewodę, to w przedstawionych przeze mnie przykładach do wydania takiej decyzji dochodzi za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białegostoku, stąd owe decyzje znajdują się w urzędzie miasta i są tam przechowywane. Gmina ma swj udział w orzekaniu w sprawach pozwolenia wodnoprawnego.

Kolejny prezentowany przeze mnie dokument zawiera zestawienie zarejestrowanych wnioskw o wydanie decyzji z zakresu pozwoleń wodnoprawnych w latach 2001-2002. Jak można zauważyć decyzji tego typu wydaje się bardzo dużo. Spośrd zakresw wody, powietrza i hałasu decyzji z zakresu wody jest najwięcej. Głwnym wnioskodawcą tego typu decyzji w omawianej gminie jest Zarząd Miasta Białegostoku.

-organizowanie ochotniczych drużyn ratowniczych do udziału w bezpośredniej ochronie przed powodzią

- zarządzanie ewakuacją ludności z obszarw zagrożonych bezpośrednio powodzią4) Ustawy z dnia 16 października 1991r O ochronie przyrody

- opiniowanie projektu rozporządzenia wojewody o utworzeniu parku krajobrazowego

- popularyzowanie ochrony środowiska

Popularyzowanie ochrony środowiska w Gminie Miejskiej Białystok zostało udokumentowane w Urzędzie Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie zatwierdzenia rocznego zestawienia przychodw i rozchodw Białostockiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku za 2001 r- załącznik numer 7. Fundusz poczynił wydatki na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrwnoważonego rozwoju w wysokości 46.078,52 zł. Wydatki te poniesiono między innymi na: zakup nagrd dla uczestnikw eliminacji okręgowych XXX Olimpiady Biologicznej, organizacji XV Pleneru Interdyscyplinarnego pod tytułem: Piękno ginącej przyrody- sztuka w obronie środowiska, zorganizowanie akcji Sprzątanie Świata- Polska 2001, refundowanie nagrd pieniężnych w XI edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Jak można zauważyć popularyzowanie ochrony środowiska odbywa się wśrd rżnych grup ludności. W przeważającej mierze następuje to wśrd dzieci szkł podstawowych i gimnazjw, gdyż edukacja ekologiczna wśrd najmłodszych może przynieść największe korzyści w przyszłości.

- wprowadzanie na obszarze gminy form ochrony przyrody przewidzianych w ustawie (tj. wyznaczanie obszarw chronionego krajobrazu, wprowadzanie ochrony gatunkw roślin i zwierząt, tzn. tych gatunkw, ktre nie znalazły się ani w rozporządzeniu ministra, ani w rozporządzeniu wojewody, wprowadzanie ochrony indywidualnej w drodze uznania za: pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespł przyrodniczo- krajobrazowy)

- ustanawianie parkw miejskich, ustalanie ich granic i sposobw wykonywania ochrony

Załącznik numer 8 zawiera plan finansowy na rok 2002 Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, ktry uwzględnia wydatki na zieleń w mieście. Jednym z elementw ochrony zieleni miejskiej jest kompleksowa pielęgnacja Parku Branickich, na ktrą przeznaczono sumę w wysokości 151.400 zł. Z wiadomości udzielonych mi przez urzędnika dowiedziałam się, że suma zawarta w planie finansowym wystarcza jedynie na utrzymaniu obecnego stanu parku i uniknięcie ponownej dewastacji. Istnieją plany mające na celu przywrcenie dawnej świetności Perle Podlasia, na ktre jednak zabrakło funduszy (jest to kwota rzędu 3.000.000 zł).5)Ustawy z dnia 2 lutego 1995 roku O ochroni gruntw rolnych i leśnych

- podejmowanie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia planu zagospodarowania na gruntach położonych na obszarach szczeglnej ochrony środowiska lub w strefach ochronnych po uzyskaniu opinii placwek naukowych lub innych osb upoważnionych przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w porozumieniu z Ministrem Ochrony Środowiska

- składanie wnioskw o przekazanie gruntw na cele nierolnicze i nieleśne6)Ustawy z dnia 13 października 1995 rok Prawo łowieckie

- opiniowanie rocznych planw łowieckich ustalanych przez dzierżawcw obwodw łowieckich

- rozstrzyganie sporw powstałych między właścicielem lub posiadaczem gruntu, a dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego o wysokość wynagrodzenia za szkodę wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny

- wspłdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodw łowieckich oraz nadleśniczymi Lasw Państwowych w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodw łowieckich, szczeglnie w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny7)Ustawy z dnia 21 marca 1991 roku O obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i administracji morskiej

Wszakże ustawa ta nie ma zastosowania do prezentowanej przeze mnie Gminy Miejskiej Białystok, to uważam że należy wspomnieć o jej istnieniu i zadaniach, jakie nakłada ona na gminy ktre w swoich granicach zawierają obszary morskie.

- uzgadnianie planw i projektw związanych z zagospodarowaniem pasa technicznego morskich wd wewnętrznych i morza terytorialnego

- opiniowanie projektw decyzji dotyczących zagospodarowania pasa technicznego, pozwoleń wodnoprawnych i budowlanych na obszarze morskich portw i przystani, morskich wd wewnętrznych i morza terytorialnego oraz decyzji w sprawie budowy i utrzymania umocnień brzegowych, wydm, zalesień ochronnych w pasie technicznym.8) Ustawy z dnia 7 lipca 1995 roku O zagospodarowaniu przestrzennym

- ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu

- decydowanie o sporządzeniu studium uwarunkowań i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy

- decydowanie o sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załącznik numer 9 to uchwała Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku. W uchwale takiej znajdują się między innymi ustalenia z zakresu ochrony i kształtowania środowiska, ustalenia z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ściekw. Ustalenia szczegłowe planu zawierają dokładny opis planu dołączonego jako załącznik do uchwały. Wykonanie tej uchwały powierza się Zarządowi Miasta Białystok. Ustalenia takiego planu określają obszar powierzchniowy terenw zieleni, zabraniają lokalizacji niektrych zakładw takich jak: stacji paliw płynnych, kotłowni opalanych paliwem stałym, zawierają ustalenia w zakresie ochrony wd gruntowych i powierzchniowych. Wszystkie te postanowienia mają na celu respektowanie wszelkich przepisw dotyczących ochrony środowiska

-wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu9)Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku O uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym

- uchwalenie statutu uzdrowiska

- zapewnienie uzdrowiskom warunkw umożliwiających jak najszersze korzystanie z właściwości leczniczych danej miejscowości

- wyrażanie stanowiska w sprawie powołania i odwołania naczelnego lekarza uzdrowiskaUstawa Prawo ochrony środowiska wymaga rwnież od organw samorządu terytorialnego udzielania informacji oraz udostępniania dokumentw i danych związanych z ochroną środowiska. Może ona rwnież zobowiązać organy gminy do wspłpracy w ramach państwowego monitoringu środowiska, łącznie z dokonywaniem pomiarw i analiz na jego zlecenie.

Zgodnie z ustawą O ochronie i kształtowaniu środowiska rozstrzygnięcie organw administracji rządowej i samorządowej nie mogą naruszać wymagań związanych z ochroną środowiska, a w szczeglności ustaleń zawartych w planach zagospodarowania przestrzennego.

Ustawa Prawo wodne zobowiązuje zakłady do udzielania szczegłowych informacji oraz udostępnienia dokumentacji związanej z gospodarką wodną nie tylko organom administracji rządowej, lecz także organom gmin. Do kompetencji gmin ustawa ta zalicza ochronę przed powodzią.

Zajmowanie się sprawami lokalnymi polega nie tylko na wydawaniu decyzji, lecz także na czynnościach społeczno- organizatorskich i materialno- technicznych. Dlatego też realizacja większości zadań zależy od możliwości inwestycyjnych organw gminy, głwnie finansowych, materialnych i organizacyjnych.

Zadania zlecone są wykonywane przez gminę w zakresie zadań ustawowo przypisanych administracji rządowej. Realizacja tych zadań następuje po zapewnieniu gminie środkw finansowych przez państwo. Z ich realizacji gmina jest rozliczana przez administracje rządową. Gmina ma obowiązek wykonywania zadań zleconych, jednak – zgodnie z przepisem Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego- powinna nieć możliwość dostosowania sposobw ich realizacji do warunkw lokalnych. Typowymi zadaniami zleconymi są zadania doraźne (jednorazowe) oraz zadania inwestycyjne będące przejawem prowadzonej przez państwo polityki regionalnej mającej na celu niwelowanie zrżnicowania regionw pod względem infrastruktury komunalnej, socjalnej itp. a zmierzających do względnego ujednolicenia bytu obywateli. Sposb wykorzystania środkw przyznanych na realizację zadania zleconego jest poddany kontroli pod kątem gospodarności, rzeczowości i celowości wydatkowania, a środki nie wykorzystane podlegają zwrotowi.

Fakt, że kompetencje z zakresu ochrony środowiska zostały podzielone między organy administracji państwowej i organy samorządu terytorialnego powoduje, że sprawne zarządzanie ochrona środowiska wymaga możliwie ścisłego wspłdziałania między tymi organami. Formy wspłdziałania są tylko częściowo regulowane prawnie i wiele w tej dziedzinie zależy od inicjatywy wspłpracujących stron.

Jedną z zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego jest nawiązywanie rżnorodnych form wspłdziałania miedzygminnego. Ma ono na celu zapewnienie efektywniejszej realizacji tych zadań publicznych, ktre swoimi rozmiarami rzeczowymi i finansowymi przekraczają realne możliwości lub potrzeby pojedynczych gmin. Do przedsięwzięć rozwojowych związanych z ochroną środowiska, ktre mogą być i powinny być realizowane w ramach wspłdziałania miedzygminnego można między innymi zaliczyć budowę oczyszczalni ściekw, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, punktw neutralizacji substancji szkodliwych itp. Kooperacja sąsiadujących gmin jest podstawowa metodą samodzielnego rozwiązywania problemw lokalnych ( to znaczy nie wymagającego pomocy organw administracji rządowej). Działanie takie jest potrzebne ze względu na fakt, że zakres problemw lokalnych coraz częściej przekracza terytorialne ramy działalności organw gminy. Szczeglnie dotyczy to problemw ekologicznych. Ruch powietrza atmosferycznego ( a zwłaszcza transgraniczne przemieszczanie zanieczyszczeń pyłowo- gazowych), przypływ wd powierzchniowych i podziemnych, obszarowe kształtowanie się mikro klimatu to typowe przykłady zjawisk przyrodniczych, ktrych w żaden sposb nie można powiązać z istniejącymi strukturami podziału terytorialnego i administracyjnego.

Przez wspłdziałanie organw administracji terenowej można jednak zminimalizować te skutki. Wspłdziałanie to może polegać na:

- konsultowaniu studiw zagospodarowania przestrzennego gmin

- partycypacji w budowie urządzeń oczyszczających

- wsplnych działaniach o charakterze kontrolnym

Warunkiem podjęcia wspłpracy międzygminnej musi być wsplnota celw. Oznacza to, że społeczności zamieszkujące określone jednostki podziału terytorialnego dążą do osiągnięcia tego samego celu. Nie muszą to być gminy położone w bliskim sąsiedztwie, wystarczy, że stykają się z podobnymi problemami rozwojowymi (borykają się z niedoborem infrastruktury technicznej, problemami zanieczyszczenia środowiska), a także są zainteresowane wymianą doświadczeń, obroną wsplnego interesu, propagowaniem pewnych idei w społeczeństwie, a więc stworzeniem lobby na rzecz przyjętej przez władze gmin koncepcji rozwoju

Zakończenie

System rozwiązań składających się na obowiązujące w Polsce prawny model ochrony środowisko jest niezwykle zrżnicowane. Jego podstawę stanowi kilkadziesiąt ustaw, liczne przepisy wykonawcze i umowy międzynarodowe. Obszerność i złożoność materiału normatywnego kształtującego prawny model ochrony środowiska powoduje, że częstokroć nie jest on znany nawet tym, ktrych bezpośrednio dotyczy. Zdecydowana większość rozwiązań składających się na prawo ochrony środowiska ma charakter norm administracyjnoprawnych, a zatem ich zastosowaniem zajmują się właściwe organy administracji publicznej. Wielokrotnie związane z tym rozstrzygnięcia podejmowane są wprawdzie przez osoby znające przyrodnicze i techniczne wymagania ochrony środowiska (gospodarowanie jego zasobami), tyle że nie znające podstawowych mechanizmw funkcjonowania prawa, zwłaszcza zaś nie potrafiące określić zależności pomiędzy przepisami dotyczącymi ochrony (kształtowania) środowiska, a wymogami określającymi sposb podejmowania stosownych rozstrzygnięć, w tym związanych z ustaleniem relacji pomiędzy poszczeglnymi aktami normatywnymi czy też odnoszącymi się do procedury administracyjnej Naturalną konsekwencją tego stanu jest potencjalna wadliwość licznych rozstrzygnięć (zwłaszcza decyzji administracyjnych) w omawianych sprawach.

Jak to zostało przedstawione w pracy na gminę zostały nałożone zadania z zakresu ochrony środowiska, ktre mają swj zapis w wielu ustawach. Dodatkowo gmina może je jeszcze bardziej uszczegłowić i rozszerzyć w licznych uchwałach podejmowanych przez swj zarząd. Zaznajomienie się z tymi wszystkimi przepisami wymaga dużo czasu i umiejętności właściwego posługiwania się aktami prawnymi. Jak pokazuje referat gmina miejska Białystok stara się dobrze wywiązywać ze swoich obowiązkw wobec przyrody i kształtowania środowiska. Potwierdzają to przedstawione przeze mnie dokumenty jak i poczynione obserwacje otoczenia Białegostoku- dbałość o czystość, stan parkw i zieleńcw, o porządek i przestrzeganie przepisw.

Stosownie do artykułu 5 Konstytucji, Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska kierując się zasadą zrwnoważonego rozwoju. Obowiązkiem władz publicznych (czyli także, a właściwie w szczeglności gmin) jest zapobieganie negatywnej dla zdrowia ludzkiego degradacji środowiska (artykuł 68 ustęp 4 Konstytucji), tworzenie warunkw ochrony środowiska oraz prowadzenie polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne wspłczesnemu i przyszłym pokoleniom, udzielanie każdemu informacji o stanie i ochronie środowiska, a także wspieranie działań obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska (artykuł 74 Konstytucji). Rozwiązania te oznaczają między innymi że potrzeby ochrony środowiska winny być uwzględniane w toku działalności wszystkich organw Rzeczypospolitej Polskiej, zarwno na etapie tworzenia prawa, jego stosowania, a nadto w toku działań o charakterze nie władczym (o charakterze organizatorskim).

Etap tworzenia prawa został pozostawiony w rękach parlamentu, jednak jego stosowaniem zajmują się dużo mniejsze jednostki organizacyjne, ktre znają potrzeby terytorium na ktrym są usytuowane, ktre wiedzą jakie środki należy powziąć i ktre powinny być powzięte- podstawową taką jednostką jest gmina. Jak można wywnioskować z ilości zadań nałożonych na gminę z zakresu ochrony środowiska ma ona ogromny wpływ na stan przyrody i może zdziałać bardzo wiele w kierunku poprawienia tegoż stanu poprzez dokładne wykonywanie przepisw prawa, kontrolowanie i nakładanie kar na osoby łamiące to prawo oraz propagowanie dbałości o ekologię zamieszkiwanego środowiska.Bibliografia1) E. Borkowska Gmina jako podmiot polityki ekorozwoju, Wyd. InE, W-wa 1992r

2) A. Lipiński Prawne podstawy ochrony środowiska, Zakamycze 2000r

3) B. Poskrobko Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,

W-wa 1998r

4) I. Zieliński Organizacja i zarządzanie Wyd. PWN, W-wa 1969r

Przykadowe prace

Wpływ zjawiska elektryzowania ciał na życie człowieka

Wpływ zjawiska elektryzowania ciał na życie człowieka Z elektryzowaniem ciał spotykamy się na co dzień. Z tym zjawiskiem związane jest chodzenie w butach, w ktrych podeszwy wykonane są z materiałw izolujących, korzystanie ze sprzętw wykonanych z tworzyw sztucznych, ...

Uczta Platona

Uczta Platona Opracowanie uczty Platona Jeden z ważniejszych dialogw Platona. Opisuje on ucztę, ktra odbyła się u Agatona. Przybyło na nią wielu znakomitych gości: ARYSTODEMOS AGATON PAUZANIASZ ARYSTOFANES ERYKSIMACHOS FAJDROS ALKIBIADES i oczywiście SOKRATES. Rozprawiali on...

Jan Chryzostom Pasek - przykład prawdziwego szlachcica-sarmaty.

Jan Chryzostom Pasek - przykład prawdziwego szlachcica-sarmaty. Jan Chryzostom Pasek był potomkiem zubożałej , zagrodowej szlachty , a jego ojciec siedział już na dzierżawie , nie na zagrodzie . Z jezuickiego kolegium w Rawie Mazowieckiej , z ktrej okolic pochodził , zaciągną...

Tłuszcze i wszystko o nich

Tłuszcze i wszystko o nich Tłuszcze stanowią bardzo ważny składnik naszej diety. Pokrywają nawet do 50% dziennego zapotrzebowania na energię. Ich obecność jest także niezbędna do prawidłowego wchłaniania rozpuszczalnych w tłuszczach witamin A, D, E, K. Traw...

Buntować się, czy nie?

Buntować się, czy nie? Definicja buntu jest bardzo prosta. Bunt to protest, sprzeciwienie się, wyrażanie własnego zdania. Możemy wyznaczyć bunt jednostki, tak jak i społeczeństwa. Ludzie są tak skonstruowani, że naturą rzeczy nie będą się godzi...

Pozytywiści a romantycy.

Pozytywiści a romantycy. Młode pokolenie końca lat 60 - tych, ktre ujrzało na własne oczy klęskę powstania styczniowego, wystosowało protest wobec ideologii romantycznej. Młodzi byli już zniecierpliwieni irracjonalnymi koncepcjami, zrywami, ktre kończyły się "...

Wirusy komputerowe

Wirusy komputerowe Wirus komputerowy (łacińskie "virus" oznacza truciznę) to krtki program, ktry posiada zdolność samoczynnego powielania się i przenoszenia z jednego komputera na drugi bez wiedzy i poza kontrolą użytkownika. Twrcą tego terminu, funkcjonującego od 1986 r. jest...

Rozwj powieści pozytywistycznej (od tendencyjności do realizmu krytycznego).

Rozwj powieści pozytywistycznej (od tendencyjności do realizmu krytycznego). W każdej epoce, niezależnie od wszystkiego następowały pewne ważne zmiany we wszystkich aspektach: tak filozofii jak i ideologii i literaturze, co wynikało z naturalnych cech jakimi były zmiany czasw i nade...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry