• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Zagadnien...

Nawigacja

Zagadnienia z języka polskiego -sciągaZagadnienia z języka polskiego -sciąga
ODRODZENIE (RENESANS)od 1492 do lat 30-tych XVIIw.

RENESANS (fr. renaissance - odrodzenie)- zjawisko odrodzenia literatury antycznej i odnowienia studiw starożytnych. Ośrodkiem zainteresowań był otaczający świat. HASŁO Homo sum Terencjusz - Jestem człowiekiem, więc nic co ludzkie nie jest mi obce. ANTRO-POCENTRYZM człowiek w centrum, zainteresowanie sprawami ludzkimi i życiem doczesnym. HUMANIZM (łac. humanitas - człowieczeństwo)- prąd umysłowy renesansu, był jego świtem, zwiastunem, zainteresowanie człowiekiem, możliwościami ludzkiego rozumu, życiem ziemskim EPIKUREIZM I STOICYZM (ANTYK) REFORMACJA stworzyła wizerunek człowieka o całkowicie skażonej naturze, w ktrej Bg widzi tylko smrd i plugastwo; wybuch reformacji upatruje się w wystąpieniu Marcina Lutra ( Tezy o odpustach - 1517) - ruch skierowany przeciw Kościołowi Katolickiemu, duchowień-stwu. Odłamy reformacji : -luteranizm, -Kalwinizm, -anglikanizm, -bracia polscy(Arianie). Rozwijały się nauki przyrodnicze i historyczne. Autorytetem były źrdła filozofw starożytnych. Źrdłem poznania człowieka jest rozum. SZTUKA RENESANSU odzwierciedlała idee epoki. Styl renesansowy- harmonia formy, spokj, statyczność, jasność konstrukcyjna, bogata ornamentyka; tematy czerpano z mitologii i życia codziennego; stworzenie tzw. perspektywy linearnej. Budowano: ratusze, rynki, kamienice mieszkalne. Przedstawiciele sztuki renesansu: Leonardo da Vinci - Mona Lisa, Dama z łasiczką; Donato Bramante - bazylika św. Piotra w Rzymie; Michał Anioł Buonarroti - freski w Kaplicy Sykstyńskiej, posągi: Mojżesz, Pieta- Matka Bolejąca; Tycjan; Rafaello Sanbi; Jan Michałowicz z Urzędowa; Wawel w Krakowie; Zamość Padwa Płnocy- rynek i ratusz.GATUNKI LITERACKIE UPRAWIANE W ODRODZENIU:1.ELEGIA - utwr liryczny o treści poważnej, refleksyjnej, utrzymany w tonie smutnego rozpamiętywania lub skargi , dotyczy problemw egzystencjalnych (przemijanie, śmierć, miłość) lub spraw osobistych. Elegia o sobie samym do potomności- Klemens Janicki. KLEMENS JANICKI to poeta doctus. Utwr K. Janickiego napisany został przez poetę w poczuciu zbliżającej się śmierci. Jest dokumentalnym potwier-dzeniem indywidualizmu i dumy twrczej. Jest prawie pamiętnikiem, utrwala nie tylko osobisty wizerunek poety. Lubiłem sławę, pragnąłem sławy, Badałem drogi, co do niej wiodą.2. BAJKA- utwr o charakterze moralistycznym, postacie bohaterw typowe o wyraźnie zaznaczonych cechach, morał umieszczony jest na końcu lub na początku, lub jest domyślny, ukryty w sensie opowiadania. BAJKI- BIERNAT Z LUBLINA. PODZIAŁ BAJEK: - bajka epigramatyczna- krtka, ze zwięzłym morałem, -bajka literacka-wywodzi się z literatury ludowej, jest obrazem doświadczeń i mądrości ludu, -bajka ludowa- prozaiczny gatunek w literaturze ludowej o charakterze dydaktycznym, bajka narracyjna- dłuższa fabuła upodabniająca do noweli, -bajka zwierzęca-opowiadanie alegoryczne, gdzie zwierzęta występują jako maski typowych cech charakterw ludzkich.3. WZR SZLACHCICA-ZIEMIANINA Żywot człowieka poczciwe-go- Mikołaj Rej. Utwr ten należy do literatury paranetycznej. Pisarz ukazując wartości, uroki i pożytki poczciwego życia sięga do form zachęty i często wykorzystuje tzw. ex ampla- przykłady budujące lub odstraszające historyjki z życia sławnych ludzi. Najważniejsze jest życie w cnocie, życie dla dobra Ojczyzny, dla drugiego człowieka, w zgodzie z własnym sumieniem, prawie, roztropnie, sprawiedliwie, umiarkowanie. Wszystko to zapewnia niezależność, spokj, rwnowagę wewnętrzną, harmonię z naturą i jej prawami. Stąd też w Żywocie.... zawarty jest opis ludzkiego życia poddany zasadom biologicznego, naturalnego porządku : od dzieciństwa przez młodość i dojrzałość, do pźnej starości, co odpowiada 4 porom roku.4.SATYRA-utwr, ktry jest wyrazem krytycznego stosunku autora do rzeczywistości, ośmiesza przedstawione zjawiska, wady ludzkie lub stosunki społeczne. KRTKA ROZPRAWA MIĘDZY TRZEMA OSOBAMI PANEM, WJTEM, A PLEBANEM.- Mikołaj Rej. Utwr ten przypomina średniowieczne dialogi, ale jest utworem w pełni renesansowym, świeckim i reprezentuje popularny rwnież w renesansie gatunek dialogu. Jest to dialog między przedstawicielami trzech podstawowych stanw w Polsce: duchowieństwem, szlachtą i chłop-stwem. Głwnym celem utworu jest krytyka duchowieństwa, w mniejszym stopniu szlachty. Duchowieństwu Rej zarzuca: handel odpustami, okłamywanie wiernych, pijaństwo, obżarstwo, chciwość. Szlachcie zarzuca: przekupstwo w sądach , egoizm, życie ponad stan, obżarstwo. Sytuację chłopw przedstawia Wjt: mwi o szykanach ze strony szlachty, o biedzie i głodzie, nędzy. Utwr jest satyrą społeczno- obyczajową, obrazuje życie stanw w Polsce oraz konflikt między nimi.

5.FRASZKA (wł. frasca- gałązka) krtki utwr wierszowany, żartobliwa odmiana epigramatu; nazwę tę wprowadził JAN KOCHANOWSKI. JAN KOCHANOWSKI pisał fraszki całe życie. Były to krtkie utwory o tematyce politycznej, satyrycznej, przyrodniczej. Forma fraszek: -długie, -krtkie(epigramaty), -opisowo- ilustracyjne, -wyznaniowo- liryczne, -dramatyzowane, ŻART I REFLEKSJA - STOSUNEK DO ŚWIATA WE FRASZKACH JANA KOCHANOWSKIEGO. Jan Kochanowski akcentuje piękno przyrody ojczystej, ludzkiego ciała, miłości do kobiety, urok wesołej zabawy i flirtu, akceptuje życie we wszystkich jego wymiarach, pomija kwestie dotyczące życia wiecznego. We fraszkach zawarta jest też refleksja o życiu, ktre szybko przemija i kończy się, Dlatego trzeba cieszyć się każdym dniem. Poza tym trzeba żyć nie tylko dla siebie ale i dla innych ludzi. Zabieganie o dobra materialne i walka o nie powinno być wartością nadrzędna.(O żywocie ludzkim). NA SWOJE KSIĘGI fraszka ta jest jakby mottem cyklu fraszek, określe-niem tematyki, jaką będzie podejmował poeta. Będą to fraszki o tańcach , biesiadach, śmiechach, żartach, będą niosły radość życia. DO MIKOŁAJA FIRLEJA autor zwraca się do swojego mecenasa, prosi o zrozumienie i wybaczenie nieprzyzwoitych rymw. NA ŚWIĘTEGO OJCA - krytyka kleru, nieprzyzwoitego życia. DO GR I LASW- jest to fraszka refleksyjna, w ktrej autor wspomina swoje dzieciństwo i młodość, widząc okolice, w ktrych się wychował, dochodzi do wniosku, że w życiu na wszystko jest miejsce i czas. Należy korzystać z życia, gdy jest na to pora. RAKI Poeta w bardzo przewrotnej formie ukazuje wady kobiet. Fraszka czytana normalnie chwali kobiety, ich cnotliwość, wierność, bezinteresowność. Zaś czytana wspak ukazuje niestałość uczuć kobiet, korzyści jakie czerpią z bogactwa i zdrady. NA LIPĘ Poeta zwraca się do uczonego gościa, aby pisał nie o nim, lecz o wspaniałej lipie, ktra daje wszystkim cień, chłd i wygodne miejsce do odpoczyn-ku. O MIŁOŚCI miłość jest szybsza od człowieka, nie można przed nią uciec, przychodzi sama, nie wiadoma skąd.6. PIEŚŃ - wykształciła się już w starożytności, jest to utwr odznacza-jący się dźwięcznością, melodyjnością i układem stroficznym, o tematyce : -miłosnej, -powitalnej, -pochwalnej ,-żartobliwej i lamentacyjnej, -patriotycznej i obywatelskiej, -filozoficzno- refleksyjnej. PIEŚNI JAN KOCHANOWSKI -nawiązanie do ANTYKU: 1.Gatunek, 2.Epikureizm i stoicyzm, 3.Pojęcie twrcy, jako wybrańca bogw, ktremu talent zapewnia sławę nieśmiertelna, 4.VIRTUS- nieporuszona cnota- życie tzw. męża dobrego miało być czym w rodzaju dzieła sztuki - pokazem mądrości, uczciwości, zalet obywatelskich i patriotycz-nych, piękna, wykwintu i umiaru. PIEŚŃ IX jest to pieśń filozoficz-no- refleksyjna, przedstawiająca ideał człowieka renesansu. Pieśń ta wprowadza nas w nastrj radości, zabawy, pragnień dobrego towarzy-stwa. Nikt z ludzi nie jest w stanie przewidzieć swojego losu, przezna-czenia. Mimo to szczęście i nieszczęście należy znosić ze stoickim spokojem. Temu mężnie wytrzymać, w owym się nie wznosić. Poeta chwali szczęście stateczne, ktre jest owym zbawiennym środkiem, ktry pozwala zachować renesansową radość życia. SERCE RO-ŚCIE... pochwała cnoty i prawości życia dobrej myśli tzn. pogody ducha, ktra zawsze towarzyszy człowiekowi renesansu. PIEŚŃ O CNOCIE XII A jeśli komu droga otwarta do nieba Tym, co służą Ojczyźnie. Jest to pieśń patriotyczna oraz refleksyjno- filozoficzna. Poeta pisze, że o sławę można zabiegać nie tylko cnotliwym życiem, ale także służbą Ojczyźnie. Służba ta będzie nagrodzona pamięcią potomnych. PIEŚŃ O DOBREJ SŁAWIE XIX Służymy poczciwej sławie, a jako kto może Niech ku pożytku dobra wsplnego pomoże. Pieśń jest receptą na zdobycie poczciwej sławy. Każdy powinien o nią zabiegać, tak, jak może. Lecz nikt nie powinien robić tego za wszelką cenę. Człowiek powinien dążyć do szczęścia, ktre jednak zależy od czystego sumienia. Dlatego należy zachować umiar, a radości i niepowodzenia znosić ze spokojem. PIEŚŃ ŚWIĘTOJAŃSKA O SOBTCE pieśń ta chwali uroki życia na wsi. Podkreśla wszelkie korzyści i przyjemności. Tylko wieś może zapewnić nam szczęśliwe i spokojne życie. Jest to tzw. sielanka konwencjonalna. PIEŚŃ XXIV nawiązuje do pieśń i Horacego Non omnis moriar Niezwykłym i nie lada pirem opatrzony.... Zajmuje się problematyką sztuki. Człowiek ma 2 natury: ludzką i poetycką. Poetycka zapewnia poecie nieśmiertel-ność. O SPUSTOSZENIU PODOLA V jest to pieśń patriotyczna, w ktrej poeta najpiękniej i najsilniej wypowiada swą miłość do Ojczyzny. Gani szlachtę, ktra nie potrafiła zorganizować obrony przed Tatarami, a biesiadowała zapominając o Ojczyźnie. Poeta wstydzi się za szlachtę, o ktrej mwi: Nową przypowieść Polak sobie kupi, iż i przed szkodą, i po szkodzie głupi...7.TREN - lament, żal, epitafium; gatunek funeralny. Kompozycja trenu: - pochwała cnt i zalet zmarłego, -ujawnienie wielkości poniesionej straty, -demonstracja żalu, -pocieszenie, -napomnienie tj. miarkowanie się w bolesnym uniesieniu. JAN KOCHANOWSKI napisał Treny po śmierci ukochanej crki Urszulki. Cykl zawiera 19 utworw. Treny są najbardziej autobiograficznym dziełem poety. Zawierają boleść, żal, smutek. Kochanowski sam, jako osoba przeżywająca, jest głwnym bohaterem trenw. Urszulka jest przyczyną blu, przedmiotem refleksji inspirującej do analizy własnych uczuć, przemyśleń i wewnętrznych rozterek oraz pytaniem o sens życia. TREN I Poeta ujawnia przyczynę swojego żalu. Wzywa wszystkich, by wraz z nim opłakiwali śmierć crki. Rozpacza, że nie może uratować Urszulki od śmierci. TREN II Poeta zwraca się do Persefony- bogini podziemnego świata zmarłych - iż pozwał na płacz i lament. TREN VI -poeta porwnuje Urszulkę do Safony. Ukazuje pustkę i żal po jej śmierci. Pisze o jej zaletach , uważa ją za spadkobierczynię jego talentu. TREN IX poeta pyta o sens życia, buntuje się przeciwko śmierci. Załamuje się pogląd Kochanowskiego jako humanisty . Zburzona zostaje wiara w mądry ład życia, w sens, stoicką niewzruszoność wobec nieszczęścia. Poeta dochodzi do przekonania, że cnota jest nienagrodzona, a klęska niezawiniona. TREN X Poeta pyta o życie pozagrobowe. Człowiek jest bezradny i zagubiony wobec zagadek bytu, nie ma jasnej odpowiedzi na nie. TREN XI Poeta wątpi w wartość cnoty. Życiem ludzkim rządzi ślepy los, przypadek. Jednak poeta opanowuje swoje rozpaczliwe myśli. Mam stracić i pociechę i baczenie swoje?. TREN XIX zamyka cykl Trenw. Poecie ukazuje się we śnie matka z Urszulką na ręku. Wyjaśnia ona synowi, iż Urszulka dzięki śmierci uniknęła namiętności i cierpień życia, zyska wieczny spokj i życie wieczne. Zarazem napomina Ludzkie, przygody, ludzkie noś!, co znaczy z godnością znoś to , co może się człowiekowi przytrafić.8.DRAMAT ODPRAWA POSŁW GRECKICH Jan Kochanowski. Tradycje antyczne :-budowa , -3 jedności, -ograniczona liczba aktorw, - tematyka- nawiązanie do mitu trojańskiego. ODPRAWA... jest dramatem o nieszczęściach Troi, o nierządnym krlestwie i zaginienia bliskim, gdzie ani prawa ważą , ani sprawiedliwość ma miejsce. Jest to tragedia o nieszczęściu zawinionym, ktrego można było uniknąć. Nie jest to utwr aluzyjny, czy alegoryczny, jest to koloryt lokalny Polski, a nie bezpośrednie odbicie sytuacji XVIw. Naczelną ideą jest patriotyczno- obywatelska przestroga. Pieśń chru Wy, ktrzy pospolitą rzeczą władacie jest adresowana do władcw. Powinni oni zdawać sobie sprawę z wielkiej odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa, muszą stać na straży prawa i sprawiedliwości, powinni mieć na uwadze dobro ogłu, nie wolno im myśleć o własnych, prywatnych sprawach. Ponadczaso-wość i uniwersalizm Odprawy.... Odprawa... jest utworem politycznym. Tematem tragedii jest porwanie Heleny i wyprawa Grekw przeciw Troi. Osią, wokł ktrej rozgrywa się akcja jest tzw. konflikt racji, bohaterem zbiorowym - Troja. Starcie się dwch przeciwnych racji: z jednej strony dobro państwa i narodu (Antenor) ,z drugiej dobro własne (Parys) prowadzi do konfliktu. Problemy ukazane w Odpra-wie... mają charakter ponadczasowy i uniwersalny..9.KAZANIA- typ wypowiedzi publicystycznej nacechowanej dydaktycz-nie. KAZANIA SEJMOWE Piotr Skarga. Są przykładem opanowania przez autora sztuki wymowy - RETORYKI. Piotr Skarga wylicza choroby Rzeczypospolitej: -nieżyczliwość i chciwość, -niezgody sąsiedzkie, -naruszenie religii katolickiej, -osłabienie władzy krlewskiej, -niesprawiedliwość prawa, -grzechy i złości. Porwnuje Ojczyznę do matki, ktrą trzeba czcić. Lecz ludzie ją wykorzystują, nie potrafią docenić pokoju i tego, co Ojczyzna im daje. Myślą o sobie. Poeta wrży rychły upadek Ojczyzny, porwnując ją do wielkiego okrętu: Zatonie, i z nim my sami poginiemy (...). Skarga broni biednych chłopw, ktrzy są podstawą narodu, uprawiają ziemię , a są wykorzystywani przez bogatych, poniżani, Autor przepowiada, co stanie się za grzechy tych wszystkich, ktrzy źle traktowali ubogich. O POPRAWIE RZECZY-POSPOLITEJ Andrzej Frycz-Modrzewski. Modrzewski przedstawił w swym utworze zasady życia społecznego, politycznego, religijnego i obyczajowego wedle ktrych miało być zorganizowane doskonałe państwo. Wg. Modrzewskiego nie urodzenie , ale zdolności, umiejętno-ści, walory moralne oraz zasługi stanowią o wartości człowieka. Za nieodzowny fundament państwa uważa praworządność. Dzieło O poprawie... składa się z 5 ksiąg: I - krytykuje obyczajowość szlachecką, życie ponad stanem, zanik dycha rycerskiego, prywatę; II- krytykuje niesprawiedliwe prawa; III-jest protestem przeciwko wojnom; IV-ograniczenie władzy duchowieństwa, oddzielenie władzy duchowej od świeckiej; V-podkreśla ważność nauki, szkł i nauczycieli.10.SONET składa się z 2 strof 4 wersowych o rymach ABBA, 2- 3 wersowych , dwie pierwsze są opisowe, dwie ostatnie refleksyjne. SONETY DO LAURY- Francesco Petrarca Jeśli to nie miłość... Poeta prbuje zdefiniować pojęcie miłości. Jest to uczucie, ktre sprawia radość i cierpienie, daje ogień wewnętrzny i płacz, boleść i rozkosz, dobro i zło, radość i żałość, jest uczuciem ktre zniewala. Nie znajdę pokoju... Dla człowieka zakochanego miłość jest niemalże śmiercią. MIKOŁAJ SĘP-SZARZYŃSKI Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie.... Jest to poeta jesieni renesansu. Sonety Szarzyńskiego są przykładem przesunięcia zainteresowań w sferę metafizyczną. Ukazują wewnętrzne rozdarcie człowieka, tęsknotę ku transcendencji (przeniesie-niu). Dysharmonia, niepokj, walka, bojowanie to pierwsza zasada poezji Sępa Szarzyńskiego. Życie człowieka jest ciągłym bojowaniem, walką między dobrem a złem, walką przeciw uleganiu niestałym dobrom: rozkoszy, użycia. Poeta zwraca się do Boga, by pomgł mu w tym bojowaniu. SONET V O NIETRWAŁEJ MIŁOŚCI RZECZY ŚWIATA TEGO I nie miłować ciężko, i miłować nędzna pociecha.... Miłość jest najwyższą wartością życia, istotą życia. Lecz powstaje konflikt między duszą a ciałem - jest to rżne uczucie, choć obie te rzeczy pragną miłości, bez ktrej nie ma życia. Sonety poety są zapowiedzią tendencji barokowych schyłku XVI w.11.SIELANKA-utwr o tematyce wiejskiej, zwykle idealizujący żęcie wsi (sielanka konwencjonalna). Rżne ujęcia tematu wieś w literaturze renesansowej (Szymon Szymonowic , M.Rej, J.Kochanowski) SZYMON SZYMONOWIC ŻEŃCY jest to sielanka realistyczna ,ukazująca prawdziwy obraz wsi XVI w. Ma formę dialogu między trzema osobami - dwoma dziewczętami pracującymi na polu i ekonomem ,ktry nadzoruje ich pracę. Szymonowic ukazał całą prawdę wczesnych stosunkach społecznych, wprowadził do utworu prosty, dosadny język. Poeta boleje nad niesprawiedliwością społeczną. JAN KOCHANOW-SKI PIEŚŃ ŚWIĘTOJAŃSKA O SOBTCE Życie ludzi na łonie natury jest upiększone, wyidealizowane i nierzeczywiste. MIKOŁAJ REJ ŻYWOT CZŁOWIEKA POCZCIWEGO. Poeta przedstawił obraz sielankowego , szczęśliwego i spokojnego życia na wsi, wśrd zajęć gospodarskich i rozrywek. Dzieło to odzwierciedla Rejowską radość życia, umiłowanie domu rodzinnego, najbliższych, pracy ziemiańskiej i przyrody. REJ I KOCHANOWSKI pisali o wsi podobnie, ich sielanki powstały według obowiązującego szablonu i można by je nazwać sielankami konwencjonalnymi.12.NOWELA cechy noweli klasycznej: -zwarta i jasno zarysowana akcja. -centralny motyw musi pojawiać się w każdej fazie fabuły, -unikanie lub ograniczenie innych luźnych motyww lub epizodw, -ograniczona ilość postaci, -redukcja opisw i komentarzy, -zwrcenie uwagi na głwny wątek akcji. DEKAMERON GIOVANNI BOC-CACCIO. Dekameron to zbir 100 nowel . 7 panien i 3 młodzieńcw, ktrzy przez 10 dni opowiadali po 10 nowel każdego dnia; opowieści dotyczą: - miłości, -sprytu i mądrości życiowej, -szlachetności, -namiętności. Nowele cechuje renesansowa dążność do prezentacji życia we wszelkich jego wymiarach: tragicznych, smutnych, poważnych , humorystycznych, erotycznych, zdumiewających, niezwykłych, ukazanych ze znawstwem ludzkiej psychiki, charakterw i obyczajw.13.DRAMAT SZEKSPIRA cechy dramatu Szekspira: -podział na akty i sceny, -zerwanie z 3 jednościami, - nieograniczona liczba osb, -sceny zbiorowe, -nie ma chru, -role kobiece grali młodzi chłopcy, -przedstawiał żywych, prawdziwych ludzi, zmieniających się, -odwoływał się do rodzimego dramatu ludowego, -wprowadził widma , czarownice, duchy, -przyroda stanowi tło zdarzeń, -wprowadził postaci z ludu. Istota tragizmu polegała na tym , że zło czynił człowiek. MAKBET- psychologiczna motywacja zbrodni. Akcja rozgrywa się w średniowieczu. Makbet jest mężnym, walecznym i wiernym rycerzem krla Dunkana. Wracając po bitwie spotyka czarownice, ktre wrżą m tron. Makbet podejmuje myśl zbrodniczą, ktra nie daje mu spokoju. Pisze list do żony, wspomina o wrżbie. Boi się jedynie skutkw swojego postępowa-nia. Do zbrodni popycha go żona. Makbet morduje Dunkana i obejmuje władzę. Jego rządy stają się tyrańskie i krwawe. Aby utrzymać się na tronie popełnia kolejne zbrodnie, namawiany przez Lady Makbet. Makbet zostaje w końcu zabity, a na tron wraca prawowity następca- Malkolm. Makbet to człowiek, ktry przeżywa ogromne wyrzuty sumienia, wciąż waha się, zastanawia. Do zbrodni popycha go chęć żądzy władzy. Lady Makbet to kobieta zdecydowana, bez skrupułw i wyrzutw sumienia, zbrodniarka. Szekspir wprowadził do swoich tragedii prawdziwych ludzi. Wniknął w ich najsubtelniejsze przeżycia wewnętrzne, odkrył namiętności, wahania i rozterki.Światopogląd renesansowych humanistw (Kochanowski, Rej) Jan Kochanowski często w swych utworach poruszał wartość i godność człowieka. Kochanowski za cnotę uważał rozum, aby człowiek prawidłowo funkcjonował w społeczeństwie musi być prawy i wykształ-cony. Człowiek renesansu był żądny wiedzy o świecie i za wszelką cenę pragnął tę wiedzę posiąść. Mikołaj Rej w swych utworach wyrżniał się dużą liczbą przysłw, ktre stanowiły kodeks moralny i podkreślały indywidualizm poety. Renesansowi humaniści często podejmowali w swych utworach tematykę społeczną. Pisali o rwności, a jednocześnie ukazywali rżnice pomiędzy grupami społecznymi. Byli też zwolenni-kami wiedzy i mądrości.Znaczenie twrczości Reja -był dobrym obserwatorem i realistycznie odzwierciedlał życie społeczności szlacheckiej, -przedstawiał przeciętnej szlachcie pewne wzory do naśladowania, np., w Żywocie...., -był wrażliwy na krzywdę społeczną, -posługiwał się żywym i obrazowym językiem, -pierwszy pisał po polsku.

Znaczenie twrczości J.Kochanowskiego. - twrca wszechstronnie wykształcony (poeta doctus), -znał grekę, łacinę, -człowiek a społeczeń-stwo: Odprawa posłw greckich, Pieśń o spustoszeniu Podola V, -wzorce ludzi renesansu - portret humanisty: fraszki, pieśni refleksyjne (ukazują bogactwo przeżyć i wszechstronny rozwj człowieka renesansu; wpływ filozofii greckiej; optymizm i afirmacja życia), -portret człowieka-artysty(fraszki, pieśni XXIV), -przemiany w światopoglądzie ludzi renesansu( treny-kryzys wartości i światopoglądowych, - realizm i ludowość (Pieśń świętojańska o SobtceNawiązania do renesansu: - Leopold Staff Przedśpiew, -Mieczysław Jasturn Poemat o mowie polskiej, -Julian Tuwim Rzecz Czarnoleska


Przykadowe prace

Karkonoski park narodowy

Karkonoski park narodowy Położenie i powierzchnia Karkonoski Park Narodowy znajduje się na terenie wojewdztwa dolnośląskiego w południowo-zachodniej części kraju przy granicy państwowej z Republiką Czeską. Park utworzony został w roku 1959 na obszarze 5 510 ha. Obe...

Partie polityczne, ordynacje wyborcze

Partie polityczne, ordynacje wyborcze PARTIA POLITYCZNA, to: Organizacja społeczna O charakterze formalnym statut nazwa, program, ideologia wpisana do ewidencji partii politycznych w Sądzie Okręgowym w Warszawie Dąży do przejęcia i utrzymania władzy Charakter czło...

Pojęcia chemiczne

Pojęcia chemiczne Dyfuzja- jest to samorzutne mieszanie się wzajemnie substancji. Substancje mogą się mieszać wtedy, kiedy mają budowę kulistą. M- masa atomowa, masa cząsteczkowa izotopy- to atomy tego samego pierwiastka rżniące się liczbą A (masow&...

Syzyfowe prace - Stefana Żeromskiego - streszczenie.

Syzyfowe prace - Stefana Żeromskiego - streszczenie. Treść powieści Kielecczyzna, U pł. XIX wieku Państwo Borowiczowie odwożą swego ośmioletniego jedynaka do jednoklasowej szkoły wiejskiej Owczarach i umieszczają go na stancji u nauczyciela, p. Wiechowskiego. Nastę...

Ruch jednostajny prostoliniowy

Ruch jednostajny prostoliniowy Ruch jednostajny prostoliniowy Ruch jednostajny prostoliniowy - ruch ze stałą prędkością i w stałym kierunku, ktrego torem jest linia prosta. Korzystając z oglnego wzoru na prędkość można w ruchu jednostajnym prostoliniowym zapisać...

Kalendarium historii Egiptu

Kalendarium historii Egiptu HISTORIA EGIPTU HAAG M., EGIPT, WYDAWNICTWO WIEDZA I ŻYCIE, WARSZAWA 2000R. Okres wczesnodynastyczny :3100 –2755p.n.e. Pierwsza dynastia: 3100 –2905p.n.e Narmer jednoczy Grny i Dolny Egipt; stolice ustanawia w Memfis Druga dynastia: 2905-2755 Stare państw...

Zabytki i turystyka Elblągu

Zabytki i turystyka Elblągu Elbląg jest miastem atrakcyjnie usytuowanym na styku dwch odmiennych krain geograficznych: Żuław Wiślanych i Wysoczyzny Elbląskiej. Sąsiaduje rwnież z Zalewem Wiślanym. Miasto położone jest przy trasie z Warszawy do Gdańska oraz z Europy Z...

Mleko i przetwory z mleka

Mleko i przetwory z mleka I. Skład chemiczny mleka i jego wartość odżywcza Mleko to płynna wydzielina wyspecjalizowanego gruczołu ssakw, zawierająca 8090% wody i 2010% (u krw zwykle 1213%) suchej masy, ktra składa się głwnie z tłuszczu, białek, cukru mlekow...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry