• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Zagro&#3...

Nawigacja

Zagrożenia ekologiczne naszego regionuZagrożenia ekologiczne naszego regionu
Najpoważniejszymi zagrożeniami jakie rysują nam się w perspektywie XXI wieku są zagrożenia ekologiczne, ktre mwiąc prościej są postępującymi na całym świecie procesami niszczenia naturalnego środowiska człowieka. Nie jest to zjawisko nowe, nasiliło się jednak i przybrało cechy globalne, od chwili opanowania energii jądrowej, a zwłaszcza serii wielkich wybuchw przeprowadzanych przez mocarstwa atomowe, głowic w latach 60-tych. Już wtedy zarysowała się groźba unicestwienia przyrody w jej obecnym kształcie, w przypadku totalnej wojny atomowej i wystąpienia po nie tzw. "zimy jądrowej", wielkich, niekorzystnych zmian klimatycznych na całym globie. Katastrofa w Czernobylu w 1986 r. uświadomiła nam, że i pokojowe wykorzystanie atomu mające wciąż wielu entuzjastw, może spowodować niszczące skutki nie znające granic. I oto do naszego języka codziennego wszedł na trwałe nowy, groźny termin: "Katastrofa ekologiczna". Może ona przybierać rżne formy,dotyczyć wody, zwłaszcza mrz niszczonych przy awariach tankowcw z ropą, powietrza - zatruwanego gazami przemysłowymi, ziemi zanieczyszczanej substancjami chemicznymi, odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi, śmieciami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Krążenie wd i powietrza na naszym globie roznosi te szkodliwe substancje na ogromne odległości, badania wykrywają je zarwno na rwniku jak i okolicach arktycznych, unosząc się w powietrzu niszczą normalny skład atmosfery, powoduje tzw. "dziurę ozonową".Do zagrożeń ekologicznych jakie mogą zagrozić naszemu rejonowi możemy zaliczyć:

*rozprzestrzenianie się substancji toksycznych nie dających się biologicznie rozłożyć – chemicznych lub radioaktywnych(odpady i smieci),

*niszczenie lasw i zakwaszanie akwenw wodnych przez trucizny przemysłowe(kwasne deszcze)

*zanieczyszczenie grnych warstw atmosfery przez chlorofluorowęglowodory, ktre powodują uszkadzanie warstwy ozonu(dziura ozonowa) i na skutek tego wzrost przenikania szkodliwych promieni ultrafioletowych,

*efekt cieplarniany,

*środowisko jest także stale zanieczyszczane przez źrdła emisji zaniczyszczeń takich jak:

• energetyka zawodowa i przemysłowa,

• kotłownie lokalne i paleniska domowe,

• popioły lotne,

• gazy spalinowe samochodw,

• pyły cementowe,

• pyły metalurgiczne,

*Poza tym istnieje stałe skażanie powietrza przez inne pierwiastki i związki chemiczne oraz zapylenie, a także katastrofalny przyrost ilości śmieci. Szczegłowe problemy to zagłada lasw i doprowadzanie do masowego, przyśpieszonego wymierania gatunkw,

*Kolejnym zagrożeniem jakie wystepuje na terenie naszego wojewdztwa i nie tylko są coraz powszechniejsze okna wytwarzane z polichlorku winylu. Tak się składa, ze do wytwarzania takich okien używa się toksycznych związkw metali ciężkich, głwnie ołowiu i kadmu. Rwnie trujących substancji (m.in. kobaltu,tytanu) używa się do nadawania takim oknom atrakcyjnych barw. Przecież wielu z nas posiada takie okna nie zdając sobie sprawy jakie to może nieść konsekwencje np. podczas pożaru gdy z okien zaczną wydzielać się trujące i dławiące gazy,

*Zanieczyszczenia atmosfery pochodzące z energetycznego wykorzystania węgla;

-Niewątpliwie obecnie największym zagrożeniem dla środowiska jest dwutlenek siarki. Przyjmuje się, że ponad 50% emisji dwutlenku siarki stanowi wynik spalania węgla w elektrowniach, elektrociepłowniach oraz sektorze komunalno - bytowym. Duża ilość związku siarki, głwnie SO2, emitowana do atmosfery z urządzeń energetycznych wynika z używania paliw bez ich uszlachetniania oraz zbyt słabej kontroli procesw spalania. Przekroczenie dopuszczalnych stężeń SO2 w powietrzu może powodować bardzo poważne skutki zdrowotne, szczeglnie długotrwałe. Łączne oddziaływanie ekspozycji na SO2 i pyły powoduje zwiększenie częstotliwości występowania rżnego rodzaju przewlekłych chorb układu oddechowego, co zostało potwierdzone w licznych badaniach epidemiologicznych.-Wszechobecną substancją zanieczyszczającą środowisko we wspłczesnym świecie o intensywnym rozwoju energii jest tlenek węgla. Głwnym źrdłem tlenku węgla jest niepełne spalanie paliw, szczeglnie węgla. Groźba zatruć tym związkiem oraz długofalowe, niekorzystne efekty wdychania powietrza zanieczyszczonego tlenkiem węgla będą istnieć dopty, dopki nasza cywilizacja będzie wykorzystywała węgle jako paliwo oraz jako materiał wyjściowy do rżnorodnych procesw technologicznych. Tlenek węgla jest szczeglnie groźny, gdyż pozbawiony jest zapachu, koloru i smaku, jest przy tym nie drażniący, łatwo miesza się z powietrzem, a jego działanie toksyczne jest wyjątkowo niebezpieczne.

-W przeciwieństwie do SO2 emisja tlenku węgla do atmosfery jest przede wszystkim wynikiem spalania węgla i koksu w niewielkich źrdłach sektora komunalno-bytowego oraz spalania paliw ciekłych w silnikach spalinowych. Głwnym przemysłowym źrdłem CO są huty surowcowe w metalurgii żelaza oraz cementownie. Ograniczenie tej emisji jest bardzo trudne i musi być związane z eliminacją palenisk węglowych oraz z regulacją silnikw i wprowadzeniem do eksploatacji wyłącznie pojazdw samochodowych z dopalaczami katalitycznymi. Znacznie mniejsza od trzech wymienionych zanieczyszczeń jest emisja tlenkw azotu. Emisja ta może być jednak bardzo uciążliwa, gdyż związki te są według opinii licznych toksykologw bardziej szkodliwe aniżeli SO2, co znajduje odbicie w obowiązujących normach zanieczyszczeń atmosfery. Przyjmuje się, że znaczenie tlenkw azotu jako zanieczyszczenia atmosfery w skali kraju jest co najmniej tego samego rzędu, co znaczenie SO2.Program ochrony środowiska stanowi szansę dla wojewdztwa pomorskiego ze względu na potencjonalnie duże pole do działań inwestycyjnych, usługowych i badawczych. Dużą szansę dla wojewdztwa jest witalność przyrody i jej niezwykła lokalna zdolność adaptacyjna i odtworzeniowa.Jako zasadę realizacji polityki ochrony środowiska przyjęto ekorozwj, zachowujący w sposb trwały walory i zasoby środowiska, oraz czynną ochronę środowiska. Realizacja ekorozwoju następuje poprzez egzekwowanie wymagań środowiska w każdej dziedzinie działalności społeczno-gospodarczej oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa i zapewnienie udziału społeczeństwa w procesach decyzyjnych związanych z ochroną środowiska i jego zasobw.Sprawami priorytetowymi polityki ochrony środowiska w nadchodzących latach będą:

-eliminacja nadmiernego zanieczyszczenia powietrza,

-zagospodarowanie odpadw nagromadzonych na składowiskach i minimalizacja wytwarzania odpadw i

-unieszkodliwianie odpadw niebezpiecznych,

-uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminach i w przemyśle,

-restrukturyzacja produkcji rolnej, zwiększenie lesistości oraz objęcie ochroną wszystkich wartości przyrodniczych.

Hierarchia ważności zadań wiąże się z oceną ryzyka powodowanego przez poszczeglne czynniki karzące środowisko, ograniczeniem możliwości rozwojowych wynikających ze skali zagrożenia, oszacowaniem strat oraz przesłanek strategii globalnych. W realizacji polityki ochrony środowiska będą wykorzystane jako strategie pomocnicze:

-restrukturyzacja gospodarki

-program poszanowania energii i surowcw

-rewitalizacja przyrodyJako podstawową przesłankę polityki ekologicznej na najbliższe lata przyjęto konieczność zminimalizowania ryzyka wpływu skażonego środowiska na zdrowie mieszkańcw wojewdztwa. Priorytetem pierwszoplanowym jest ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem, bowiem wspłcześnie dostępne wyniki oceny ryzyka wskazują, że jakość powietrza ma dominujący wpływ na występowanie chorb środowiskowych, zwiększa ryzyko zachorowań na nowotwory i powoduje największe straty w przyrodzie oraz infrastrukturze materialnej wojewdztwa. Zakłada się, że rwnolegle z budową urządzeń ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem w gospodarce wojewdztwa będzie realizowana jakościowa przebudowa technologii, zmierzająca do:

-uruchomienia produkcji i zastosowania częstych paliw

-wykorzystania metanu z pokładw węgla na cele energetyczne

-przebudowy kotłw węglowych na opalanie gazem lub olejem opałowym oraz wdrożenie nowych technik i

-technologii spalania paliw stałych

-zagospodarowania ciepła odpadowego i przebudowy elektrowni do skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej

-przebudowy przemysłu surowcowego na podstawie czystych surowcw i technologii wytwarzania

-sukcesywnego eliminowania małych niskosprawnych kotłowni węglowych i kotłw średniej mocy obsługujących lokalne sieci ciepłownicze i włączania tych sieci do systemw zasilania ze źrdeł wysokociepłych

-rozwj transportu publicznego opartego na Kolejowym Ruchu Regionalnym oraz systemu linii tramwajowych i autobusowych

-budowy drg obwodowych wokł aglomeracji i obwodnic miejskichWydaje mi się jednak, że wielu zagrożeń moglibyśmy uniknąć dbając o to sami i nie wydając na to miliardw euro.Ostatnio w regionie częstochowy odbyła się akcja sprzątania świata i ktra miała w nas wyrobić nawyki i zachowania, by nie wyrzucać śmieci w lasach czy innych miejscach ktrych nie pwinniśmy zaśmiecać, by nieczystościsortować i pozbywac się ich tylko w miejscach do tego przeznaczonych.

By przyczynić się także do ochrony środowiska,powinniśmy wyrobić w sobie zachowania ekologiczne:powinniśmy oszczędzać prąd, papier, wodę, produkty spożywcze kupować w opakowaniach wielokrotnego użytku, takich krre będzie dało się jeszcze przetworzyć.Powinniśmy dbać o to co nas otacza sami,bo powinno nam to służyć jeszcze przez wiele lat, a nikt za nas tego nie zrobi.


Przykadowe prace

Zwroty przydatne do listu

Zwroty przydatne do listu Zwrot do adresata Liebe Anna! - Kochana Anno! Lieber Peter! - Kochany Piotrze! Ihr Lieben! - Kochani! Propozycje rozpoczęcia listu Herzlichen Dank fr deinen Brief. Ich habe mich darber sehr gefreut. - Serdecznie dziękuję za Twj list. Bardzo mnie ucieszył. Sei m...

Epos antyczny.

Epos antyczny. Cechy eposu antycznego: Epos jest to gatunek epiki, ktry reprezentuje dzieła Homera: Illiadę i Odyseję. BUDOWA EPOSU: - rozpoczyna się inwokacją do muz lub bstwa, posiada liczbę ksiąg podzielną przez 6 - opowiada o bohaterach w przełomowym momencie his...

Analiza i interpretacja fragmentu "Illiady"

Analiza i interpretacja fragmentu "Illiady" Tematem danego fragmentu Illiady jest pojedynek Achillesa z Hektorem. W Inwokacji pieęni pierwszej podmiot liryczny ukazuje gniew Dzeusa na ludziach i tego jak często ich strąca w niedole do Hadesu. Dokonywał on tego szczeglnie od momentu gdy stanęli...

Przywileje szlacheckie

Przywileje szlacheckie PRZYWILEJE: ? Statut piotrkowski (1496) - został nadany przez Jana I Olbrachta; był to przywilej gospodarczy: - zwalniał szalchtę od ceł za przywożone towary - wieś mgł opuścić w ciągu roku tylko 1 chłop - zakazywał posiadania d...

Charakterystyka Pestki Ubyszwny

Charakterystyka Pestki Ubyszwny To bohaterka powieści "Ten obcy". Jest przyjaciłką Uli Zalewskiej. Dziewczynki bardzo lubią spędzać czas z Marianem i Julkiem na wyspie, znalezionej po wylewie rzeki. Jest ładną i zgrabną dziewczynką. Ma puszyste czarne włosy, ...

Programowe utwory Adama Asnyka

Programowe utwory Adama Asnyka Utwr Adama Asnyka "Do młodych" jest manifestem polskiego pozytywizmu. Poeta zwraca się do młodych pozytywistw, aby szukali "prawdy jasnego płomienia", czyli zgłębiali tajniki nauki. Pragnie, aby każdy człowiek poszerzał horyzonty wiedzy. Przejawia si&#...

Czy mędrzec stoicki może być wzorem osobowym dla wspłczesnego człowieka?

Czy mędrzec stoicki może być wzorem osobowym dla wspłczesnego człowieka? Pytanie postawione w temacie skłania do poszukiwania odpowiedzi w filozofii takich uczonych, jak Seneka czy Marek Aureliusz. Dlatego, mimo iż twrcą stoicyzmu był Zenon z Kition, w niniejszej pracy skoncentruj...

Omw zakres praw i obowiązkw kuratorw sądowych, zasady i tryb wykonywania dozoru stosowanego w związku z orzeczeniami karnymi, środkami karnymi, zabezpieczającymi i profilak

Omw zakres praw i obowiązkw kuratorw sądowych, zasady i tryb wykonywania dozoru stosowanego w związku z orzeczeniami karnymi, środkami karnymi, zabezpieczającymi i profilaktycznymi. Kurator sądowy jest to przedstawiciel osoby, ktra potrzebuje pomocy do prowadzenia swoich spraw. Przedstaw...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry