• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Zakres d...

Nawigacja

Zakres działania i zadania powiatuZakres działania i zadania powiatu


POWIAT wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Funkcje powiatu mają charakter uzupełniający w stosunku do gminy.

ZADANIA WŁASNE POWIATU:
- ponadgminna infrastruktura społeczna (pomoc społeczna, opieka społeczna, prowadzenie szpitali, domw społecznych),
- ponadgminna infrastruktura techniczna ( transport, drogi publiczne),
- porządek publiczny, bezpieczeństwo obywateli,
- nadzr budowlany, zagospodarowanie przestrzenne,
- ochrona środowiska i przyrody.

RADA POWIATU ? jest organem uchwałodawczym i kontrolnym. Należy do nich sprawy z zakresu stanowienia przepisw prawa miejscowego,
- wyboru i odwołania zarządu,
- powoływania i odwoływania sekretarza i skarbnika powiatu,
- uchwalenie budżetu,
- podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatkw i opłat,
- w sprawach herbu i flagi powiatu.

W skład rady powiatu wchodzą radni. Na jej czele stoi przewodniczący> Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby ale nie rzadziej niż raz na kwarta.
Spełniając swoje funkcje kontrolne w stosunku do zarządu, powołuje komisja rewizyjna, ktra opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do rady w sprawie udzielenia albo nie udzielenia absolutorium

ZARZĄD POWIATU ? jest organem wykonawczym w jego skład wchodzi starosta jako przewodniczący, wice starosta i członkowie.

Do zadań zarządu należy w szczeglności przygotowanie projektw uchwał rady, wykonywanie tych uchwał, gospodarowanie mieniem powiatu i wykonywanie budżetu.

Swoją funkcje zarząd wykonuje przy pomocy starostwa powiatowego a szczeglną pozycję prawną zajmuje starosta. Organizuje on pracę zarządu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu i reprezentuje go na zewnątrz.

Starosta jat zwierzchnikiem służby pracownikw starostwa oraz zwierzchnikiem powiatowych służb inspekcji i straży.

Starosta
? powołuje i odwołuje kierownikw powyższych jednostek,
? zatwierdza programy i ich działania,
? uzgadnia wsplne działania tych jednostek na obszarze powiatu,
? zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzanie kontroli.

MIENIE I FINANSE POWIATU:
- mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat.
Nabycie to następuje:
- na podstawie ustawy,
- przez przekazanie mienia związku z utworzeniem albo zmianą granic powiatu,
- przez inne czynności prawne.

Gospodarkę finansową powiat prowadzi samodzielnie na podstawie budżetu.

Dochody budżetu powiatu:
- spodki zapisane bądź darowizny,
- dochody z majątku powiatu,
- dotacje celowe z budżetu,
- środki finansowe na rachunkach bankowych

Za prawidłową gospodarkę budżetową powiatu odpowiada zarząd.Przykadowe prace

Co to znaczy być człowiekiem renesansu?

Co to znaczy być człowiekiem renesansu? Na całym świecie, zarwno w dziedzinie literatury jak i wielu innych, możemy znaleźć ludzi renesansu. Każdemu z nich ten tytuł przysługuje z osobna. Wyrżnili się bowiem oni na tle innych ludzi i wnieśli coś swojego do k...

Streszczenie recenzji książki "Ania z Zielonego Wzgrza"

Streszczenie recenzji książki "Ania z Zielonego Wzgrza" Ksiażka " Ania z Zielonego Wzgrza " jest autorstwem Lucy Maud Montgomery. Urodziała się 30 listopada 1874 roku w Clifton na wyspie Księcia Edwarda w Kanadzie. Książka powstała w latach 1905-1906, została wydana w...

Wpływ architektury greckiej na wspłczesną kulturę europejską

Wpływ architektury greckiej na wspłczesną kulturę europejską Architektura to sztuka projektowania i wznoszenia budowli. Podstawowe formy architektury klasycznej ukształtowały się w starożytnej Grecji, na przełomie VI i V w. p.n.e. Najbardziej charakterystyczną cechą j...

Ruch oporu. II Wojna światowa

Ruch oporu. II Wojna światowa Ruch opou. II Wojna Światowa Ruch oporu to walka społeczeństw państw totalitarnych lub krajw okupowanych skierowana przeciwko władzom państw lub administracji okupacyjnej podczas II wojny światowej. Nazwa ruch oporu powstała we Francji (resistance...

Środki probacyjne

Środki probacyjne ŚRODKI PROBACYJNE Przez lata jedynym środkiem reakcji na przestępstwo były kary kryminalne. Rozwj wspłczesnego prawa karnego charakteryzuje się zrżnicowaniem środkw reakcji na przestępstwo. Oprcz kar i środkw zabezpieczających rozwijaj...

Wyzwolenie szczecina

Wyzwolenie szczecina W dniach 30 i 31 stycznia 1945r oddziały 1 Armii WP przekroczyły pod Sęplnem i Więcbrokiem granice polsko- niemiecką z 1939r. rozpoczął się u boku Armii Radzieckiej udział żołnierzy polskich w przywracaniu Polsce ziemi pomorskiej. W rękach niemieck...

Stosunki międzynarodowe- konflikty

Stosunki międzynarodowe- konflikty KONFLIKT=> sa to pewne działania polityczne ,ekonomiczne i militarne mające na celu narzucenie drugiej stronie swoich racji, przekonań, a ktre są definitywnie odrzucane. Wśrd konfliktw najczęściej wyrżnia się: o werbalne (protest, sprz...

Streszczenie - Eco Umberto, Imię rży

Streszczenie - Eco Umberto, Imię rży Imię rży (1980), powieść historyczna Umberta Eco o średniowieczu i narodzinach nowożytnej kultury europejskiej. Pisarz posłużył się pastiszem, autoironiczną stylizacją, środki właściwymi thrillerowi i pow...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry